Jerzy Tomasz Bąbel

Środki psychoaktywne w kulturach megalitycznych Europy Środkowej
Zarys problematyki


 Bibliografia
« wróć do tekstu

Arabas Iwona 1995 Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w. Warszawa.

Bakker Jan A. 1979 TRB West Group studies in the chronology and geography of the makers of hunebeds and tiefstich pottery. Amsterdam.

Bargieł Barbara, Florek Marek 2000 Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan 3, woj. świętokrzyskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5, s. 25-32.

Bartlett Wayne B. 2004 Asasyni. Dzieje tajemniczej sekty muzułmańskiej (przekł. G. Gasparska). Warszawa.

Baudelaire Charles 1992 Sztuczne raje. Traktat o winie, haszyszu i opium (przekł. M. Kreutz, P. A. Majewski). Warszawa.

Bąbel Jerzy 1979 Groby neolityczne ze stan. I w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie. Wiadomości Archeologiczne 34, s. 67-86.
1998 Grobowce megalityczne i kurhany w dorzeczu Kamiennej w województwach kieleckim i tarnobrzeskim - zarys problematyki. Rocznik Muzeum Historyczno-Archeologicznego 1, s. 9-30.
1999a Wikingowie, wilkołaki i halucynogeny, cz.1. Z Otchłani Wieków 54: 2, s. 51-60.
1999b Wikingowie, wilkołaki i halucynogeny, cz. 2. Z Otchłani Wieków 54: 3, s. 43-53.
2000a Groby neolityczne ze stanowiska I w Wojciechowicach, woj. świętokrzyskie. Rocznik Muzeum Historyczno-Archeologicznego 3, s. 11-36.
2000b Rytualne znaczenie niektórych północnoeuropejskich brzytew z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. W: Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej, red. B. Gediga, D. Piotrowska. Warszawa, s. 157-182.
2002 Psychologiczne źródła wiary w reinkarnację. W: Fenomen Junga. Dzieło, inspiracje, współczesność, red. K. Maurin, K. Motycka. Warszawa, s. 171-184.

Benetowa Sara 2000 Konopie w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Warszawa (reprint z 1936 r.).

Biegeleisen Henryk 1929 Lecznictwo ludu polskiego. Kraków.

Bietak Manfred 1986 Tell-el-Jahudija - Keramik. W: Lexikon der Ägyptologie. Band 6, hrsg. W. Helck, W. Westendorf. Wiesbaden, s. 335-348.

Bourguignon Erika 1977 Cross-cultural perspectives on the religious uses of altered states of consciousness. Religious Movements in America. Princeton.

Brzeziński Tadeusz red. 1995 Historia medycyny. Warszawa.

Burchard Barbara, Jastrzębski Sławomir, Kruk Janusz 1991 Some questions at Funnel Beaker culture south-eastern group. An outline. W: Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20-24 September 1988. Teil 2, Red. D. Jankowska. Poznań, s. 95-101.

Chmielewski Waldemar 1952 Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań. Łódź.

Cocteau Jean 1990 Opium. Dziennik kuracji odwykowej (przekł. R. i A. Nowakowie). Kraków.

Dobkin de Rios Marlene 1976 The wilderness of mind. Sacred plants in cross-cultural perspective. Beverly Hills. Cross-cultural Studies 5.

Dörfler Walter 1990 Die Geschichte des Hanfanbaus in Mitteleuropa aufgrund palynologischer Untersuchungen und von Grossrestnachweisen. Praehistorische Zeitschrift 65, s. 218-244.

Eliade Mircea 1988 Historia wierzeń i idei religijnych. Tom 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich (przekł. S. Tokarski). Warszawa.
1994 Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy (przekł. S. Tokarski). Warszawa.

Fischer Adam 1921 Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów.

Flaterry David S., Schwartz Martin 1989 Haoma and harmaline. The botanical identity of the Indo-Iranian sacred hallucinogen "soma" and its legacy in religion, language and Middle Eastern folklore. Berkeley-Los Angeles-London. Near Eastern Studies 21. Furst Peter Tfied.
1972 Flesh of the gods. The ritual use of hallucinogens. New York. 1976 Hallucinogens and culture. San Francisco.

Gajewski Leszek 1952-1953 Kultura czasz lejowatych między Wisłą a Bugiem. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sec. F 4 (1949), s. 1-194.

Gautier Théophile 1980 Klub haszyszystów. W: Stopa mumii i inne opowiadania fantastyczne (przekł. E. Bąkowska i inni). Warszawa, s. 88-89.

Gąssowski Jerzy 1988 Sztuka w szamanizmie. Z Otchłani Wieków 53: 2-3-4, s. 63-74.

Germer Renate 1982 Einige Bemerkungen zum angeblichen Opiumexport von Zypern nach Ägypten. W: Studien Altägyptischen Kultur, Red. H. Altenmüller. Hamburg, s. 125-129.

Gimbutas Marija 1974 The Gods and Goddesses in Old Europe 7000-3500 BC. Myths, Legends and Cult Images. Berkeley-Los Angeles.
1989 The Language of the Goddess. San Francisco.

Giżbert Wanda 1960 Nowe stanowiska kopalne maku (Papaver somniferum L.) na ziemiach polskich. Materiały Archeologiczne 2, s. 349-354.

Grof Stanislav 1999 Poza mózg. Narodziny, Śmierć i Transcendencja w Psychoterapii (przekł. I. Szewczyk). Kraków.

Grof Stanislav i Christina 1980 Beyond death. The gate of consciousness. London.

Gurba Jan 1959 Cmentarzysko kultury czasz lejkowatych w miejscowości Kolonia Strzelce, pow. Puławy. Sprawozdania Archeologiczne 5, s. 259-267.

Halicki Marek 1970 Cmentarzysko kultury amfor kulistych i pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy na st. IV. Wiadomości Archeologiczne 35, s. 303-326.

Halifax Joan 1982 Shaman. The wounded healer. London. Harner Michael J. ed.
1973a Hallucinogens and shamanism. New York.
1973b The role of hallucinogenic plants in european witchcraft. W: Hallucinogens and shamanism, ed. M. J. Harner. New York, s. 127-150.

Hartwig Joanna 2002 Kleopatra na haju. Polityka 51/52 (2381) z dn. 21-28 grudnia 2002, s. 123-125.

Heim Jean, Jadin Ivan 1998 Sur les traces de l’orge et du pavot. L’agriculture danubienne de Hesbaye sous influence, entre Rhin et Bassin parisien. Antropologie et Préhistoire 109, s. 187--205.

Herodot Dzieje (przekł. S. Hammer). Warszawa 1959.

Hoernes Moritz 1925 Urgeschichte der Bildenden Kunst in Europa. Wien.

Huxley Aldous 1991 Drzwi percepcji. Niebo i piekło (przekł. P. Kołyszko). Warszawa.

Jankowska Danuta 1990 Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji. Poznań.

Jażdżewski Konrad 1936 Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej. Poznań.

Karageorghis Vassos, Demas Martha 1985 Excavations at Kition. V., The Pre-Phoenician Levels. Cyprus.

Kerény i Karoly 1997 Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego (przekł. I. Kania). Kraków.

Kirsch Eberhard 1994 Berträge zur älteren Trichterbecherkultur in Brandenburg. Potsdam. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 2.

Kossina Gustaf 1922 Entwicklung und Verbreitung der steinzeitlichen Trichterbecher, Kragen. äschchen u. Kugel. aschen. Mannus 13 (1921), s. 143-165.

Kruk Janusz, Milisauskas Sarunas 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków.

Krzak Zygmunt 1976 The Złota culture. Wrocław. 1994 Megality Europy. Warszawa.

Laurie Erynn R. , White Timothy 1997 Speckled snake, brother of birth. Amanita Muscaria motifs in celtic legends. Shaman’s Drum 44, s. 53-65.

Leary Timothy 1998 Polityka Ekstazy (przekł. D. Misiuna, R. Palusiński). Kraków.

Lewis Ioan M. 1971 Ecstatic religion. An anthropological study on spirit possesion and shamanism. [Harmondsworth].

Łapiński Robert 1997 Psychegnozja teoretyczna i doświadczalna (maszynopis pracy w posiadaniu autora. Warszawa).

Mann John 1996 Zbrodnia, magia i medycyna (przekł. M. Trojański). Toruń.

Masters Robert E. L. , Houston Jean 1966 The varieties of psychedelic experience. New York.

Matraszek Barbara 2001 Osada kultury pucharów lejkowatych ze stan. "Nad Wawrem" w Złotej, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie. Wiadomości Archeologiczne 55 (1999-2001), s. 123-174.

McKenna Terence K. 1993 Food of the gods. The search for the original tree of knowledge. A radical history of plants, drugs, and human evolution. New York.

Merrillees Robert S. 1962 Opium trade in the Bronze Age Levant. Antiquity 36, s. 287-292.
1979 Opium again in antiquity. Levant 11, s. 167-171.

Merlin Mark D. 1984 On the trail of the ancient opium poppy. Rutherford.

Midgley Magdalena S. 1992 TRB culture, the first farmers of the NorTheuropean Plain. Edinburgh. B.A.R. International series 259.

Modrzejewski Feliks 1948 Opium i jego alkaloidy oraz ich produkcja ze słomy makowej. Łódź.

Mohen Jean-Pierre 1989 Megalithkultur in Europa. Geheimnis der frühen Zivilisationen. Stuttgart-Zürich.

Moldenhawer Konstanty 1950 Szczątki roślinne z wczesnego okresu żelaza w Biskupinie. W: III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w powiecie żnińskim za lata 1938-1939 i 1946-1948, red. J. Kostrzewski. Poznań, s. 79-87.

Montelius Oscar 1895 Les Temps préhistoriques en Suéde,et dans les autres pays Scandinaves. Paris.

Nencini Paolo 1997a The rules of drug taking. Wine and poppy derivatives in ancient world. VI. Poppies as a source of food and drug. Substance use & Misuse 32, s. 757-766.
1997b The rules of drug taking. Wine and poppy derivatives in ancient world. VII. A ritual use of poppy derivaties? Substance use & Misuse 32, s. 1405-1415.
1997c The rules of drug taking. Wine and poppy derivatives in ancient world.VIII. Lack of evidence of opium addition. Substance use & Misuse 32, s. 1581-1586.
1997d The rules of drug taking. Wine and poppy derivatives in ancient world. IX. Conclusions. Substance use & Misuse 32, s. 2111-2119.

Noll Richard 1985 Mental imagery cultivation as a cultural phenomena. The role of visions in shamanism. Current Anthropology 26, s. 443-461.

Nosek Stefan 1967 Kultura amfor kulistych w Polsce. Wrocław.

Nowiński Marian 1967 O niektórych roślinach wywołujących halucynacje. Herba Polonica 17, s. 287-297.

Palusiński Robert 1995 Narkotyki. Autobiografia /wybór R. Palusiński, [aut.] Baudelaire et al./ Kraków.

Papiernik Piotr, Rybicka Małgorzata 1992 Annopol. Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Łódź.

Petrovič Stevan P. 1988 Narkotyki i człowiek (przekł. M. Fibur). Warszawa.

Podkowińska Zofia 1950 Osada neolityczna na górze Gawroniec w Ćmielowie, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 17, s. 95-146.
1953 Pierwsza charakterystyka stanowiska eneolitycznego na polu Grodzisko I we wsi Złota, pow. Sandomierz. Wiadomości Archeologiczne 19, s. 1-53.

Preuss Joachim 1966 Die Baalberger Gruppe in Mitteldeutschland. Berlin. Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle 21.

Rätsch Christian 1992 Rośliny miłości. Afrodyzjaki wczoraj i dziś (przekł. B. Tarnas). Warszawa.
1994 The mead of inspiration and magical plants of ancient Germans. W: R. Metzner, The well of remembrance. Rediscovering the earth wisdom myths of northern Europe. Boston.

Renfrew Jane M. 1973 Paleoethnobothany. The prehistoric food plants of the Near East and Europe. London.

Robson Philip 1997 Narkotyki (przekł. C. Juda). Kraków.

Rozwadowski Andrzej, Kośko M., Dowson Thomas A. red. 1999 Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej. Praca zbiorowa. Warszawa.

Rudgley Richard 2002 Alchemia kultury. Od opium do kawy (przekł. E. Klekot). Warszawa.

Rudienko Sergej T. 1954 Skarby kurhanów Pazyryku. W: Śladami dawnych kultur, red. M. Romanowa. Warszawa, s. 143-178.

Schultes Richard E. 1969 Hallucinogens of Plant Origin. Science vol. 163, No 3864, s. 245-254.

Schwabedissen Hermann 1953 Fruchtschalen aus Schleswig-Holstein und ihre Zeit. O. a 12, s. 14-66.

Sherratt Andrew 1987 Cups that cheered. W: Bell beakers of Western Mediterranean, ed. W. H. Waldren, R. C. Kennard. Oxford. British Archaeological Reports, International series 331.
1991 Sacred and profane substances. The ritual use of narcotics in later Neolithic Europe. W: Sacred and profane. Proceedings of a conference on archaeology, ritual and religion, Oxford 1989, ed. P. Garwood, D. Jennings, R. Skeates, J. Toms. Oxford, s. 33-64. University of Oxford. Committee for Archaeology Monograph 32.
1994 The transformation of early agrarian Europe. The later Neolithic and Copper Ages 4500-2500 BC. W: Prehistoric Europe. An illustrated history, ed. B. Cunli. e. Oxford, s. 167-201.

Sikora Tomasz 1999 Użycie substancji halucynogennych a religia, perspektywy badawcze na przykładzie zagadnień rytuału i symbolizacji. Kraków.

Snell Bruno 1953 Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entsehung des europäischen Denkens bei den Griechen. Hamburg.

Stafford Peter 1992 Psychedelics Encyclopedia. Berkley.

Szturc Włodzimierz 1996 Opium i wyobraźnia. (Studium z poetyki "przeklętej wrażliwości"). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka 3 (23), s. 249-266.

Szyjewski Andrzej 2001 Etnologia religii. Kraków.

Uzarowiczowa Anna 1966 Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy. Wiadomości Archeologiczne 32, s. 156-167.
1968 Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy na stanowisku XIII. Wiadomości Archeologiczne 33, s. 295-302. 1970 Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku XIV w Klementowicach, pow. Puławy. Wiadomości Archeologiczne 35, s. 492-513.
1972 Obiekty kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych na stanowisku XV w Klementowicach, pow. Puławy. Wiadomości Archeologiczne 37, s. 277-292.

Vitebsky Piers 1996 Szaman (przekł. Z. Dalewski). Warszawa.

Wasilewski Jerzy 1979 Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach. Warszawa.

Wasson R. Gordon 1971 Soma: divine mushroom of immortality. New York.
1980 The wondrous mushroom. Mycolatry in Mesoamerica. New York.

Wasson R. Gordon, Hofmann Alber t, Ruck Carl A. P. 1978 The road to Eleusis. Unveling the secret of the mysteries. New York.

Wasson Valentina P. and R. Gordon 1957 Mushrooms, Russia and history. New York.

Wawrzeniecki Marian 1912 Poszukiwanie zabytków przedhistorycznych w Królestwie Polskim. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 12, s. 34-53.

Weber Andrzej 1983 Studia nad obrządkiem pogrzebowym grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych. Poznań.

Wierciński Andrzej 1994 Magia i religia. Szkice z antropologii religii. Kraków.

Wellmann Klaus F. 1981 Rock art, shamans, phosphates and hallucinogens in North America. Bolletino del Centro Camuno di Studi Preistorici 18, s. 89-104.

Wojciechowski Włodzimierz 1968 Kultura pucharów lejkowatych na dolnym Śląsku. Archeologia Polski 13, s. 125-150.

Wolf Gisela, Andraschko Frank M. 1991 "...und heulen vor Lust". Der Hanf bei den Skythen. W: Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine, hrsg. R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel. Schleswig, s. 157-160.

Wróbel Halina 1987 Kurhan kultury trzcinieckiej w Dubecznie, st. 1, gm. Hańsk. W: Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w roku 1987, red. J. Gurba. Lublin, s.15-19.

Zápotocký Milan 1959 Problém periodisace kultury nálevkovitých poharů v Čechách a na Moravě. Archeologické rozhledy 10, s. 664-700.


Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim« wróć do tekstu