zdjęcie Autora

30 kwietnia 1997

Wojciech Jóźwiak

e-tom: Cykle zodiaku

Cykle pięcio- i siedmiokrotne w zodiaku
Punkty i podziały kosmogramu bazujące na liczbach 5 i 7

Kategoria: AstrologiaLiczba siedem i cykl sakramentów

Symbolika liczby siedem obejmuje kontakt człowieka z siłami, które go przewyższają. W różnych ujęciach i światopoglądach siły te przyjmują postać Boga i jego mocy, świata bóstw, idei - czy też archetypów. Kontakt ten ma miejsce wtedy, gdy człowiek działa jako przedstawiciel tych sił, mianowicie pod wpływem inspiracji, w natchnieniu; i najczęściej nie jest to trwający stan, lecz nagły błysk iluminacji - jak również wtedy, gdy człowiek porywa się na wielkie dzieła i głosi prawdy, które najwyraźniej nie od niego pochodzą, bo pozostawiony sobie, ze swym zwykłym codziennym wyposażeniem charakteru i umysłu, nie umiałby im sprostać. Siedem odnosi się do przekazu informacji z góry, a więc do proroctw i wróżb, a także do czynności otaczających to, co święte: kultu, ofiar, nauczania, natchnionej twórczości. Dotyczy wglądu w głębokie warstwy psychiki. Dzieje się tak w stanie skupienia, co kojarzy się z praktyką jogi. Skupienie, czyli zjednoczenie sił umysłu, to stan, kiedy zwykła wielość staje się jednością. Sakralne podejście do świata to znów widzenie zwykłej wielości rzeczy w świetle mistycznego Centrum. Ma to związek z geometrycznym przedstawieniem siódemki: sześć wierzchołków foremnego sześciokąta plus jego środek, co razem tworzy regularny układ sześciu trójkątów:


Wydaje się, że symboliczna wartość struktur siedmiokrotnych w horoskopie jest słabsza niż struktur trójkrotnych (rozumiem przez to zwykły zodiak i aspekty), które mają charakter ogólny i odnoszą się do tego, co należy do potocznego i zwyczajnego porządku świata. Zapewne też słabsza jest, jako bardziej subtelna, niż przejawy struktur pięciokrotnych, związane z tworzeniem, pomnażaniem i inicjowaniem.

Przedmiotem dalszych rozważań będzie układ 28 punktów, tworzących siedmiokrotne aspekty z punktami kardynalnymi, czyli zodiak

12) Sprawiedliwości staje się zadość. Przy liczbie trzy są trzy guny, jakości wzięte z filozofii jogi, a więc z klasyki hinduizmu. Pięć rodzin buddów przyjęto z buddyzmu wadżrajany, natomiast surowca do badania siódemki dostarcza symbolika katolickiej wersji chrześcijaństwa.
dla liczby siedem. Jakość każdego z tych punktów ma dwie składowe: po pierwsze, żywioł (jeden z czterech), zależnie od tego, który punkt kardynalny jest aspektowany, oraz, po drugie, specyficzna jakość siedmiokrotna, inaczej mówiąc, jakość należąca do cyklu o siedmiu fazach. Jak odgadnąć owe jakości tworzące cykl siedmiokrotny? Wiele jest rzeczy grupowanych w siódemki. Po różnych próbach najbardziej obiecującym pomysłem okazał się cykl siedmiu sakramentów religii katolickiej.[12]

W porównaniu z innymi heptadami, sakramenty tworzą wyrazisty cykl, będący obrazem ludzkiego życia, a ściślej tych jego momentów, które, z racji swej wagi, zostały uświęcone. Tych siedem rytuałów nie jest zresztą czymś wyłącznym dla chrześcijaństwa,

13) Nie wydaje się, by w ujęciu, które tu jest rozważane, sprawdzał się porządek planet, w jakim widzieli je starożytni, tzn. Słońce - Księżyc - Merkury - Wenus - Mars - Jowisz - Saturn.
bowiem momenty, do których się odnoszą, mają znaczenie ogólnoludzkie, i przez wszystkie religie są specyficznie doceniane. Siedmiu sakramentom w naturalny sposób odpowiada siedem planet starożytnej astrologii, i dzięki tej korespondencji ów podstawowy układ wskaźników astrologicznych - planety - może zostać ułożony w cykl, również siedmiokrotny. [13] Wyliczmy więc siedem sakramentów po kolei:

 • 1. Chrzest. Ceremonia następująca po narodzinach, będąca wprowadzeniem nowo narodzonej istoty między ludzi, do sakralnej wspólnoty. Ze względu na odwołanie się do oczyszczającej mocy wody, będącej z drugiej strony ekwiwalencją wodnego środowiska płodu, oraz ze względu na objawiające się tu macierzyństwo, odpowiednikiem planetarnym jest Księżyc, władca wód, patron matek i przyrody.
 • 2. Bierzmowanie. Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego confirmare - dodawać sił, wzmacniać, utwierdzać. Jego sens to świadome utwierdzenie w wierze i zarazem przyjęcie na pełnoprawnego członka wspólnoty, gotowego do przyjęcia obowiązków, sprawnego działania, odpowiedzialności i obrony. Jest to inicjacja w dorosłość, bardziej nawet ceniona (co nie jest przypadkiem) w protestanckiej niż w katolickiej odmianie chrześcijaństwa. Gest uderzenia w tej ceremonii przypomina pasowanie na rycerza; istnieją też odniesienia tego sakramentu do męczeństwa za wiarę. Naturalnym odpowiednikiem planetarnym jest Mars.
 • 3. Pokuta. Ktoś, kto zanurzył się w życie w realnym świecie, nie może uniknąć błędów i przewin, zatem światowa praktyka wymaga ponawiania aktu oczyszczenia. Ponieważ rozpamiętywanie własnego życia, moralna refleksja i świadoma ocena postępowania, to zadania dla intelektu, wśród symboli planetarnych odpowiednikiem tego sakramentu jest Merkury.
 • 4. Komunia. Jest to niewątpliwa kulminacja i spełnienie całego cyklu - mistyczna unia z Bóstwem. Wśród planet, komunii odpowiada Słońce.
 • 5. Małżeństwo. Jednym z aspektów doświadczenia mistycznego, unii z Bóstwem, jest miłość, pojmowana też jako spontaniczne poczucie więzi z wszystkimi ludźmi lub nawet wszystkimi istotami. Ci, którzy doświadczyli miłości wszechobejmującej, mogą przenieść ją w życie codzienne. Planetarną władczynią miłości, zgody, pojednania przeciwieństw, jest Wenus.
 • 6. Kapłaństwo. Ten uświęcony moment życia w tym jest podobny do poprzedniego - małżeństwa - że również dotyczy przekazu służącego zachowaniu ciągłości ludzkiej rasy. Oprócz przekazu, który dokonuje się na podstawie biologicznej, a w którym uczestniczą, tworząc rodzinę, ojciec, matka i dzieci, istnieje przekaz specjalny, który podtrzymują ludzie powołani do nauczania. Ten przekaz, od mistrzów do uczniów, to sens sakramentu i instytucji kapłaństwa, a zarazem zaczątek i źródło kultury. Jego planetarnym patronem jest Jowisz.
 • 7. Ostatnie namaszczenie. Inicjacja w ostatnią drogę i ostatnią przemianę w ludzkim życiu: porzucenie ciała przez ducha. Z planet odpowiada temu etapowi Saturn. Ale jeżeli prawdą jest, że śmierć jest wstępem do nowych narodzin, w podobnym, czy też odmiennym ciele, to po ostatnim namaszczeniu następuje znowu chrzest i wtedy tych siedem faz jest cyklem w ścisłym sensie powtarzającego się koła bytu.

Szukając w dalszym ciągu korespondencji między tak przedstawionymi sakramentami i skojarzonymi z nimi planetami, a siedmiokrotnymi punktami ekliptyki, przyjąłem, że wyróżniona faza czwarta, komunia, zjednoczenie z Bóstwem, Słońce, odpowiada, również wyróżnionym, punktom kardynalnym horoskopu. Kolejnym punktom septylowym, licząc w kierunku ruchu Słońca i Księżyca, odpowiadają połączenia sakramentu i planety z powyższego cyklu. Są cztery takie cykle, ponieważ w każdym z punktów kardynalnych zaczepiony jest cykl dla jednego z żywiołów. Zobaczmy to na przykładzie żywiołu ognia:

 • księżycowy punkt chrztu - 25°5/7 Wagi,
 • marsowy punkt bierzmowania - 17°1/7 Strzelca,
 • merkurowy punkt pokuty - 8°2/7 Wodnika.
 • słoneczny punkt komunii, jak powiedziano wyżej, 0° Barana, i dalej:
 • wenusowy punkt małżeństwa - 21°3/7 Byka,
 • jowiszowy punkt kapłaństwa - 12°6/7 Raka, oraz
 • saturnowy punkt ostatniego namaszczenia - 4°2/7 Panny.

Pozostaje jednakże do usunięcia pewna nieregularność. Mianowicie pomiędzy dwoma punktami siedmiokrotnymi z danego żywiołu leżą trzy punkty z pozostałych żywiołów. Przy powyżej podanym przyporządkowaniu punkty siedmiokrotne brane kolejno, niezależnie od żywiołów, idą w porządku:

kapłaństwo - chrzest - pokuta - małżeństwo - ostatnie namaszczenie - bierzmowanie... i znowu punkt kardynalny (komunia, Słońce) dla następnego żywiołu. Przyjąłem, że punkty siedmiokrotne w powyższym porządku również odpowiadają cyklowi siedmiu sakramentów. Czyli, że 12°6/7 kardynalnych to małżeństwo (bo następuje po komunii), 25°5/7 kardynalnych - kapłaństwo, itd. Oznacza to, że każdemu punktowi siedmiokrotnemu (z wyjątkiem samych punktów kardynalnych) przyporządkowane są jednocześnie dwa sakramenty, a zatem jego jakość jest wyznaczona przez sens obu symbolicznych ceremonii, jak również wiąże się z dwoma wskaźnikami planetarnymi. Wypiszmy tutaj pełne zestawienie tych powiązań:

 • 0° znaków kardynalnych: komunia; zjednoczenie z Bóstwem, doświadczenie całości, Słońce.
 • 12°6/7 znaków kardynalnych: kapłaństwo/małżeństwo, twórcze wyjście ku światu zewnętrznemu; zaakcentowane dualistyczne relacje: wyższy - niższy, mistrz - uczeń, mąż - żona. Jowisz/Wenus.
 • 25°5/7 znaków kardynalnych: chrzest/kapłaństwo. Początek istnienia wymagający opieki. Księżyc/Jowisz.
 • 8°4/7 znaków stałych: pokuta/ostatnie namaszczenie. Rachunek sumienia wobec spraw ostatecznych. Merkury/Saturn.
 • 21°3/7 znaków stałych: małżeństwo/chrzest. Relacje związane z erotyczną więzią, rodziną i prokreacją. Wenus/Księżyc.
 • 4°2/7 znaków zmiennych: ostatnie namaszczenie/bierzmowanie. Próba cierpienia, walki i śmierci. Saturn/Mars.
 • 17°1/7 znaków zmiennych: bierzmowanie/pokuta. Praktyczne relacje ze światem i ich trudne skutki. Mars/Merkury.

Zauważmy, że fazy te tworzą grupy: punkt kardynalny, komunia, jest klasą dla siebie. Drugą grupę stanowią punkty z sakramentami: chrztem, małżeństwem, kapłaństwem, i planetami Księżycem, Wenus i Jowiszem. Charakter tych faz można oddać określeniami: ciepłe, miękkie, przyjazne, łagodne... Z trzecią grupą punktów wiążą się sakramenty bierzmowanie, pokuta, ostatnie namaszczenie, planety Mars, Merkury, Saturn i określenia charakteru: zimne, twarde, ćwiczące, surowe...

Znaczenia punktów siedmiokrotnych nie od razu stały się jasne; przeciwnie, odkrywały się poprzez ciągi skojarzeń oraz rozmaite modele i przybliżenia. Przyporządkowanie punktów sakramentom i planetom było ledwie początkiem. Traktując te przyporządkowania jako materiał, próbowałem wywnioskować charakter człowieka, którego dominantą byłby odpowiedni punkt siedmiokrotny. Chociaż było w tym wiele spekulacji, starałem się również opierać się na doświadczeniu, pomagając sobie horoskopami znanych mi ludzi. W tym miejscu przedstawię wnioski z tych dociekań, jakkolwiek nie wszystkie potwierdziły się w późniejszych badaniach (co staram się zaznaczyć).

 • Słońce - punkt kardynalny, punkt zjednoczenia - pominiemy tu na razie, jako punkt należący także do zwykłego zodiaku i do układu punktów pięciokrotnych.
 • Jowisz/Wenus (12°6/7 znaków kardynalnych) - cnota darząca. Sakrament kapłaństwa (przekazu wiedzy) i małżeństwa (miłości). Dawanie z nadmiaru, promieniowanie sobą, spontaniczna produktywność. Człowiek ma za sobą doświadczenie jedności i rozproszenie ego, wraz z jego ograniczeniami i zahamowaniami, dlatego też od niechcenia, naturalnie, promieniuje w świat zewnętrzny swoim nadmiarem. Charakter zdecydowanie ekstrawertyczny. Ale to raczej inni lgną do niego, nie on do nich. Z tym się wiąże niezależność i samowystarczalność. Po konfrontacji z empirią wydaje się jednak, że cechy te występują może tylko przy 12°6/7 Koziorożca. Z ogólności w tych punktach uwydatniają się relacje wyższy-niższy i sytuacje zależności i związków z osobami, które w jakiś sposób reprezentują świat zewnętrzny.
 • Księżyc/Jowisz (25°5/7 znaków kardynalnych) - początek, który wymaga pracy i troski (dziecko troski). Sakrament chrztu (inicjacji w życie) i kapłaństwa (przekazu wiedzy). Nowość, świeżość, dziecięca ostrość widzenia, ale też naiwność, słabość psychiczna, mała spoistość charakteru, mieszanie realności i fantazji. Ktoś (człowiek) lub coś (idea), co wchodzi w życie, wymaga piastuna (którego symbolizuje Jowisz). Człowiek, w poprzedniej fazie otwarty na świat i dający, tu zaczyna brać, nastawia uszy i łowi z płynących idei to, co nowe. Charakter zależny, ale też twórczo nieprzystosowany, wrażliwy na ciosy i urazy.
 • Merkury/Saturn (8°4/7 znaków stałych) - człowiek obrócony wstecz. Sakramenty pokuty (oczyszczenia) i ostatniego namaszczenia (wtajemniczenia w śmierć). Rozpamiętywanie swoich czynów, przeszłości, drogi życiowej. Człowiek kieruje się wstecz: nastawiwszy swoje anteny w świat, oprócz rzeczy cieszących swoją nowością i osobliwością zebrał w siebie nieczystości i dolegliwości. Jest źle, więc rozpamiętuje i docieka, co jest złe, dlaczego jest źle. Wynika stąd obrócenie w przeszłość, intelektualizm, niechęć do czynu i decyzji, a także pesymizm, poczucie winy i grzechu, skłonność do intro- i retrospekcji, pamiętliwość. Poszukuje się psychicznego oczyszczenia, sensu życia, tego, co istotne.
 • Wenus/Księżyc (21°3/7 znaków stałych) - Miłość tworząca i chroniąca. Sakrament małżeństwa (miłości) i chrztu (inicjacji w życie). Stworzenie pola sił miłości - niby gest rąk ochraniających nową istotę lub miejsce, gdzie coś ma wzrastać. Człowiek, który spotkał się z nawałem zła i utrapienia, chce coś uchronić i uchować. Udziela swoich sił i swojej opieki rozwijającemu się zalążkowi. Podkreślone współczucie i współodczuwanie. Charakter opiekuńczy i tworzący dzięki troskliwości.
 • Saturn/Mars (4°2/7 znaków zmiennych) - Ostatnia droga. Sakrament ostatniego namaszczenia (wtajemniczenie w śmierć) i bierzmowania (męstwa i odpowiedzialności, a w zestawieniu z Saturnem: męczeństwa). Człowiek, który oddał najlepsze siły następcom, jest teraz gotów na wszystko, jest ostatecznie zdeterminowany. Tu zapadają rozcinające decyzje: albo-albo. Determinacja wynikająca z pozostawienia życia za sobą. Wtajemniczenie i wgląd w sprawy ostateczne. Patos straceńca.
 • Mars/Merkury (17°1/7 znaków zmiennych) - praktyk. Sakrament bierzmowania (inicjacji w życie dojrzałe, odpowiedzialności) i pokuty (oczyszczenia). Determinacja, zdecydowanie, twardość - które wyraża się w czynie, w działaniu. Człowiek, który przeszedł przez jamę śmierci, pozbył się złudzeń i obciążeń związanych ze swoim ego, z jego chciałoby się. Robi to, co robić musi. Charakter praktyczny, wolny od rozglądania się na boki i tracenia energii na sprawy leżące poza celem. Ukierunkowanie na cel. Jest to ostatnia faza przed punktem Słońca i komunii, tzn. 0° znaków kardynalnych.

Wojciech Jóźwiak
Napisane latem 1987. W książce "Cykle zodiaku": 1991. W Internecie: od września 2000
Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)