zdjęcie Autora

17 czerwca 2013

Hermes Trismegistos

Boski Pymander, część 10
Przekład: Jerzy Wadolowski

Kategoria: Gnoza i hermetyzm

  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    (10)    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  


Tekst tłumaczony na język angielski w 1650 r. przez Johna Everarda
Przekład polski Translation © Copyrights Jerzy Wadolowski • Sydney, 2011KSIĘGA DZIESIĄTA – UMYSŁ/INTELIGENCJA DO HERMESA

1. Wysłuchaj tych słów, o Hermesie Wielki, i przypominaj sobie te rzeczy, które są wypowiedziane; bo Ja będę mówił bez opóźniania, co przychodzi do mojego umysłu, zawsze wielu ludzi mówiło wiele różnych rzeczy i w różny sposób, dotyczących Wszechświata/Kosmosu i Dobra; ale Ja nie nauczyłem się Prawdy.

2. Dlatego Pan/Bóg Najwyższy wyjaśnił mi to dokładnie w tym miejscu; I z tego powodu będę ufał tylko Bogu – odnośnie manifestujących się tych rzeczy.

3. Wtedy to otrzymałem wyjaśnienie wszystkiego dokładnie od Inteligencji/Umysłu – jak jest rzeczywiście.

4. Bóg i wszystko.

5. Bóg, Wieczność, Świat, Czas, Tworzenie/Poczęcie.

6. Bóg uczynił Wieczność, Wieczność – Wszechświat/Kosmos, Kosmos – Czas, a Czas Tworzenie/Generacje.

7. Z Boga, jako substancji jest Dobro; Piękno, Błogosławieństwo i Mądrość.

8. Z Wieczności, Tożsamość, albo Jaźń. /w angielskim używa się zwrotu –The Self/

9. Ze Wszechświata, Porządek.

10. Z Czasu, Zmiana.

11. Z Tworzenia/Generacji Życie i Śmierć.

12. Ale działaniem Boskim jest Inteligencja/Umysł i Dusza.

13. Z Wieczności, Trwałość, albo Długowieczność i Nieśmiertelność.

14. Ze Wszechświata, Regeneracja/Odradzanie i Rozkład, albo Zniszczenie.

15. Z Czasu, Powiększanie/Wzrastanie i Zmniejszanie/Zanikanie.

16. A z Tworzenia/Stwarzania – jakość.

17. Dlatego, Wieczność jest w Bogu.

18. Wszechświat/Kosmos w Wieczności.

19. Czas w Kosmosie/Wszechświecie.

20. A Tworzenie w Czasie.

21. I Wieczność zrównała się z Bogiem.

22. Wszechświat/Kosmos porusza się w Wieczności.

23. Czas jest określony w Kosmosie/Wszechświecie.

24. Tworzenie/Generacja jest wykonywana w Czasie.

25. Dlatego źródłem fontanny wszystkiego co istnieje jest Bóg.

26. Substancją Wieczność.

27. Materią jest Wszechświat.

28. Mocą Bożą jest Wieczność.

29. A pracą Wieczności jest Wszechświat – jeszcze nie zrobiony, a jednocześnie zawsze tworzony/czyniony przez Wieczność.

30. Dlatego, nic nie może być zniszczone kiedykolwiek, bo Wieczność jest nie- przekupna.

31. Jak również nic nie może zginąć, lub być zniszczone we Wszechświecie/Kosmosie; Wszechświat jest zawarty i objęty przez Wieczność.

32. Ale co jest Mądrością Boską? Dobro, Piękno i Błogosławieństwo i każde Dobro/Cnota oraz Wieczność.

33. Dlatego Wieczność, włożyła rzecz nieśmiertelną i nieprzemijającą do Materii; ale regeneracja tego – jest uzależniona od Wieczności, tak jak Wieczność od Boga.

34. Bo Generacja i Czas, w Niebie i na Ziemi, są podwojonej Natury; w Niebie one są niezmienne i nieskażone; ale na Ziemi one są zmienne i przekupne/skażone.

35. Duszą Wieczności jest Bóg; Duszą Wszechświata – Wieczność; a Ziemi – Niebo.

36. Bóg jest w Umyśle; Umysł/Inteligencja w Duszy, a Dusza w Materii, wszystkie rzeczy należą do Wieczność.

37. Całe Ciało Uniwersalne, w którym są wszystkie Ciała – wypełnione jest Duszami, Dusze są napełnione Umysłem/Inteligencją, Umysł/Inteligencja jest pełnością Boga.

38. Wewnątrz on napełnia je, a na zewnątrz – on zawiera/posiada je, czyniąc Wszechświat/ Kosmos żyjący.

39. Zewnętrznie, on ożywia tę doskonałą żyjącą istotę Wszechświat/Kosmos, z wewnątrz wszystkich żywych Stworzeń.

40. Powyżej Niebios on przebywa w tożsamości albo jaźni, ale poniżej na Ziemi jest zmianą generacji/tworzenia.

41. Wieczność zawiera /utrzymuje Wszechświat/Kosmos przez konieczność lub opatrzność, albo naturę/przyrodę.

42. Jeśli jakikolwiek człowiek pomyśli o jakiejś rzeczy, To jest Bóg który ożywił/uaktywnił swoim działaniem lub władaniem to wszystko.

43. Ale działalnością lub oddziaływaniem Boga – jest Przepotężna Najwyższa Moc, Moc nie do pokonania, do której Nic; żadna inna Moc – Ludzka lub Święta nie może być porównywana.

44. Dlatego, o Hermesie, nie myśl o żadnej z tych rzeczy czy to na dole, czy na wysokościach aby mogły dorównać mądrością w jakiś sposób Bogu; bo jeśli tak myślisz – błądzisz w Prawdzie.

45. Bo nic podobnego nie może być niepodobnym, JEDEN jest JEDYNYM; nigdy nie możesz myśleć, że ON dał swoją MOC dla jakiejkolwiek innej rzeczy.

46. Bo kto po nim może uczynić cokolwiek, jak Życie lub Nieśmiertelność: z transformacji /zmiany lub z Jakości? Jaką inną rzecz powinien On uczynić od Siebie?

47. Bóg nie jest bezczynnym, w innym razie wszystko byłyby bezczynne/leniwe; bo wszystkie rzeczy są pełnością Boga.

48. Bo nigdzie we Wszechświecie, nie istnieje coś takiego jak bezczynność; bo bezczynność jest nazwą odnoszącą się do rzeczy pustych lub próżni, obydwu Wykonawcy oraz rzeczy zrobionej.

49. Bo wszystkie rzeczy muszą być – podwójnością; koniecznie

robione/tworzone lub zawsze robione; i zgodnie z oddziaływaniem Natury każdego miejsca/poziomu.

50. Bo On, który czyni lub wykonuje, jest we wszystkich rzeczach, nie będąc przywiązany tym lub uzależnionym od niczego; nie wykonuje czy robi jednej rzeczy, ale wszystko.

51. Bo będąc aktywną lub operatywną Mocą – jest samowystarczający dla rzeczy, które są wykonane oraz rzeczy, które są wykonane pod nim.

52. Patrząc przez mnie, na Wszechświat, który teraz podlega Twojemu wzrokowi i rozumiejąc dokładnie całe Piękno tego.

53. Ciało wieczne, nad które nie istnieje NIC bardziej starożytnego, do tego zawsze energiczne i młode.

54. Utrzymując również siedem Światów umieszczonych ponad nami, przystrojonymi wiecznym porządkiem, i wypełniających Wieczność różnymi kursami.

55. Bo wszystkie rzeczy są pełne Światła ale Ogień jest nigdzie.

56. Bo przyjaźń i mieszanina przeciwieństw i niepodobieństw, staje się świecącym Światłem z Aktywności lub Działalności Boskiej; Ojciec wszystkiego Dobra, Książę całego Porządku, i Władca Siedmiu Światów.

57. Spójrz również na Księżyc, poprzednika ich wszystkich, instrument natury, transmutator/ transformator niższej materii.

58. Spójrz na Ziemię ustawioną w środku Wszystkiego, solidny i stabilny Fundament – Pięknego Kosmosu, karmicielkę i pielęgniarkę ziemskich rzeczy.

59. Rozważ ponadto, jak wielka jest liczba nieśmiertelnych żywych istot i tych podlegających śmierci również; pośrodku nich zobacz Księżyc, krążący między obydwoma, aby oczyścić rzeczy nieśmiertelne i śmiertelne.

60. Wszystkie rzeczy są wypełnione Duszami i wszystkie rzeczy są właściwie uaktywnione przez nie; niektóre rzeczy dookoła Nieba, niektóre rzeczy dookoła Ziemi; i żadne z nich co obracają się w prawą stronę – nie idą w lewą; ani te co obracają się w lewą – nie idą w prawo; rzeczy powyżej – nie są poniżej, te na dole – nie są w górze.

61. Wszystkie te rzeczy są wykonane/zrobione, mój najdroższy Hermesie, nie masz więcej potrzeby uczyć się od mnie.

62. Bo one są Ciałami, posiadającymi Duszę i są uaktywnione.

63. I wszystko to powinno wrócić razem do Jednego, jest to niemożliwe, aby bez czegoś zebrać ich razem.

64. Dlatego, musi być ktoś taki Jeden i być całkowicie Jeden.

65. Bo widząc wiele różnorakiego ruchu/aktywność i Ciała nie podobne jedno do drugiego; do tego mając jedną zarządzoną prędkość pośród nich wszystkich Jest więc nie możliwe aby w tym było dwóch lub więcej wykonawców.

66. Bo jeden porządek nie może być utrzymany przez wielu.

67. Inaczej w słabszym byłaby zazdrość silniejszego; jak również nieporozumienie.

68. Jeśli byłby jeden Stwórca, istot podlegających zmianie przez śmierć, on by również pragnął stworzyć nieśmiertelne istoty, tak jak Twórca nieśmiertelnych istot – chciałby stworzyć istoty podlegające śmierci.

69. Ponadto, jeżeli by istniało dwóch; materia będąc jednym i Dusza będąc jednym, który z nich powinien być dowodzącym, albo mieć roszczenia do przyszłości?

70. Jeśli obydwaj z nich, który z nich posiada większą część?

71. Ale myśl tak, że każde żyjące Ciało posiada konsystencję Materii i Duszy; i z tego który z nich jest nieśmiertelny, a który jest śmiertelny i niemyślący.

72. Bo wszystkie żyjące Ciała mają Duszę; a te rzeczy które nie są żyjące, są tylko materią.

73. I Dusza, która staje się podobna do Siebie przybliża się w pobliże do swego Stwórcy, który jest powodem Życia i Bytu, i będąc przyczyną Życia – w podobny sposób, jest powodem nieśmiertelnych rzeczy.

74. Jak wówczas śmiertelny Człowiek różni się od nieśmiertelnego?

75. Albo dlaczego on nie może uczynić żyjących Istot, powodując rzeczy nieśmiertelne i nieśmiertelność?

76. To, że jest ktoś taki, że czyni to wszystko widoczne/oczywiste i to że on jest również Jeden – jest to najbardziej oczywiste.

77. Bo tam jest jedna Dusza, jedno Życie i jedna materia.

78. Kto jest tym? Kto to może być, kto inny jeżeli nie Jeden Bóg?

79. Dla kogo innego może być pożytkiem/korzyścią stworzenie żywych istot, jeżeli nie Jedynego Boga?

80. Dlatego jest tylko Jeden Bóg.

81. Bo byłoby śmieszną rzeczą przyznać, że Wszechświat/Kosmos jest tylko jeden, jedne Słońce, jeden Księżyc, jedna Boskość; do tego mając – nie wiem jak wiele Bogów.

82. On dlatego będąc Jednym, stworzył wszystko w wielu rzeczach.

83. I to co jest największą rzeczą dla Boga, stworzył Życie, Duszę, nieśmiertelność i zmiany, kiedy TY to czynisz tak wiele rzeczy?

84. Bo obydwaj widzicie, mówicie, słyszycie, wąchacie, smakujecie, dotykacie, chodzicie, rozumiecie i oddychacie.

85. I to nie jest jeden, który to widzi, a inny który słyszy, a inny który mówi i inny który dotyka, i inny który smakuje, i inny który chodzi, i inny który rozumie, i inny który oddycha; ale jeden który wykonuje te rzeczy.

86. W tym wszystkim żadna z tych rzeczy nie może być bez Boga.

87. Bo jeśli byś zaprzestał w robieniu tych rzeczy, nie byłbyś żywą istotą; a więc jeśli Bóg by zaprzestał w tym; on nie byłby (jest to nie legalne aby tak się wyrażać ) już więcej Bogiem.

88. Bo już było zademonstrowane – że nic nie może być nieaktywne/bezczynne lub puste, co więc większym może być potwierdzeniem/afirmacją – Boga?

89. Bo jeżeli istnieje coś – czego on by nie uczynił, wtedy on jest (jeśli tak można legalnie powiedzieć ) niedoskonały.

90. Jeżeli zauważymy, że on nie jest bezczynny, ale doskonałym, wtedy jest twórcą wszystkiego.

91. Teraz oddaj się mnie, na chwilę – mój Hermesie, wówczas będzie ci łatwiej zrozumieć – że praca boska jest koniecznością, że wszystkie rzeczy powinny być wykonane lub zrobione, albo wykonane to co jest wykonane; lub pewnego razu były wykonane, lub będą wykonane.

92. I to o mój ukochany – jest Życiem.

93. I to jest Piękno.

94. I to jest Dobro.

95. I to jest Bóg.

96. I jeśli zrozumiesz to podczas wykonywania prac również, zauważ co zdarza się Tobie,.kiedy robisz coś.

97. Ale z Nim jest inaczej w tym wszystkim – on jest niereagujący na przyjemność, bo nie ma innego Wykonawcy, by podzieli się tym co robi.

98. Ale będąc sobą – jako Wykonawca, on jest zawsze w pracy, będąc sobą, tym który tworzy czy robi.

99. Bo wszystkie rzeczy, jeżeli byłyby oddzielone od niego, musiałyby się rozpaść i umrzeć; bo nie byłoby życia w nich.

100. Raz jeszcze, jeśli wszystkie żyjące istoty – zarówno te, które są w niebie jaki i na ziemi; i gdyby było tylko jedne życie w wszystkich rzeczach – które są stworzone przez Boga i to jest Bóg, w tym wypadku na pewno wszystkie rzeczy byłyby zrobione lub stworzone przez Boga.

101. Życie jest połączeniem Umysłu i Duszy.

102. Ale śmierć nie jest zniszczeniem tych rzeczy, które były skupione/zgromadzone razem, ale jest rozpadem/rozwiązaniem unii/połączenia.

103. Dlatego wyobrażeniem /obrazem Boskim – to Wieczność; z Wieczności – Świat; ze Świata – Słońce; ze Słońca – człowiek.

104. Ale ludzie mówią – że zmianą jest Śmierć – ponieważ ciało się rozpadło, i Życie odchodzi do tego – co jest nie widoczne.

105. Tym wykładem, mój ukochany Hermesie, Ja potwierdzam tak, jak słyszałeś. Że Kosmos/Wszechświat ulega zmianom, ponieważ codziennie część tego staje się niewidoczna, ale to nigdy się nie rozpadło/rozpuściło.

106. I to jest Pasją Kosmosu/Wszechświata, /Okultacja/ – obrót i zachodzenie/chowanie się. Obracanie się jest kręceniem; ale zachodzenie/chowanie się – jest odnawianiem.

107. Kosmos będąc cały uformowany; nie mający form na zewnątrz dla siebie, ale zmienia je sam sobie.

108. Widząc więc Wszechświat/Kosmos całkowicie utworzony – kto musi być ten co stworzył to; bo bez formy, on nie może istnieć.

109. Jeśli on byłby całkowicie uformowany, on byłby jak Kosmos, ale jeśli on by miał pojedynczą formę; z tego względu powinien być czymś mniejszym od Kosmosu.

110. Co więc powiemy – kim on jest? abyśmy nie wzbudzili jakichkolwiek wątpliwości przez nasze mówienie, bo to co jest wątpiące odnośnie Boga – nie może być poznane.

111. Dlatego on miał jeden pomysł, który jest właściwy dla niego, ponieważ jest to bezcielesne, nie podlegające wzrokowi, a jednocześnie okazując wszystkie formy cielesne.

112. Nie dziwiłoby to mnie, jeżeli byłby to bezcielesny pomysł.

113. Bo one są jak formy wypowiedziane w przemówieniu; które na piśmie – wydają się być wysokie i spuchnięte ale z natury są gładkie i równe.

114. Ale zrozum to dobrze co ja mówię; mówiąc bardziej dobitnie – aby to mogło być bardziej prawdziwe; Człowiek nie może żyć bez życia; podobnie Bóg nie może żyć – nie czyniąc Dobra.

115. Bo to jest niejako, życie i aktywność Boga, aby nadając ruch/aktywność wszystkim rzeczom, czyniąc je żywymi.

116. Niektóre rzeczy tu wymienione – muszą mieć szczególne wyjaśnienie; zrozum więc co powiem.

117. Wszystkie rzeczy są w Bogu, nie jako leżące w miejscu, bo miejsce jest podwójnością; ciało i nieaktywność. I te rzeczy, które są umiejscowione – nie posiadają aktywności/ruchu.

118. Bo one mówiąc inaczej, są rozłożone/umiejscowione w tym co jest bezcielesne; z innej strony jak manifestacja fantazji lub zjawy.

119.Weź pod uwagę tego co zawiera wszystko co istnieje, i zrozum – że nic nie jest bardziej pojemne, niż to które jest niematerialne, nic jest bardziej szybkie, ani nic jest bardziej silne/potężne. Ale to jest- najpotężniejsze/pojemne, najbardziej szybkie i najmocniejsze.

120. A teraz osądź to sam, dając rozkaz Duszy pójść do Indii, i szybciej niż wydasz polecenie już będziesz tam.

121. Podobnie zrób, aby podróżować nad Oceanem, natychmiast będziesz tam; nie jako podróżując z jednego miejsca do drugiego; ale nagle będziesz tam.

122. Zechciej lecieć do Nieba i wcale nie będziesz potrzebował skrzydeł, jak również nic nie może ci przeszkodzić w tym, ani ogień Słońca, ani eter, ani obracające się planety; ani ciała jakichkolwiek innych gwiazd, ale przecinając przez to wszystko, polecisz do ostatniego i najbardziej oddalonego ciała.

123. I jeżeli nawet przebijesz się przez to wszystko i rozważysz co jest ponadto (jeśli tam będzie cokolwiek na zewnątrz Kosmosu), możesz to uczynić.

124. Zauważ, jaką wielką moc posiadasz, jaką wielką prędkość masz; możesz zrobić te wszystkie rzeczy; Czy Bóg nie może tego?

125. Dlatego w ten sposób rozważaj o Bogu; mając cały wszechświat/Kosmos dla siebie, jak gdyby to były wszystkie myśli lub rozważania.

126. Jeżeli nie zrównasz siebie z Bogiem, nigdy nie będziesz mógł rozumieć Boga.

127. Bo podobne jest zrozumiałe przez podobne.

128. Wzrastaj więc do niezmierzonych wielkości, wychodząc/wychylając się ponad wszystko i wykraczając poza całość czasu, stając się wiecznością, i wtedy na pewno zrozumiesz Boga : jeśli wierzysz w siebie, że nic nie jest niemożliwe, gdy zaliczysz siebie do nieśmiertelnych; i jeżeli będziesz w stanie zrozumieć wszystkie rzeczy, każdy akt działalności i nauki; oraz sposób i zwyczaj każdej żyjącej rzeczy.

129. Stań się wyższy niż wszystkie wysokości, niższy niż wszystkie głębokości, zrozum w sobie właściwości wszystkich Istot Żywych, z Ognia, Wody, Suszy i Wilgoci, zrozum podobnie – że w jednej chwili możesz być wszędzie – w morzu i na ziemi.

130. Musisz od razu zrozumieć Siebie, nie zrodzony jeszcze w łonie, młody, stary, będąc zmarłym, wszystkie rzeczy po śmierci, i wszystko to razem; jak również czas, miejsca, czyny, jakości, ilości, w przeciwnym razie nie możesz jeszcze zrozumieć Boga.

131. Ale jeżeli jednak zamkniesz swoją Duszę w Ciele, i nadużywając ją – mówiąc; Nie rozumiem niczego, Nic nie mogę zrobić, Boję się Morza, Nie mogę wspinać się do nieba, Nie wiem kim jestem, Nie mogę powiedzieć czym będę: Co mam wspólnego z Bogiem? Dlatego nie będziesz mógł zrozumieć żadnej z tych rzeczy co zwą się Dobrem i Pięknem. Pozostaniesz zakochany w swoim Ciele i Złu.

132. Z tego powodu najbardziej wielkim Złem jest nie poznanie Boga.

133. Bycie w stanie/chęć poznania /Boga/ – śmiałość/odwaga oraz nadzieja, jest najprostszą drogą, oraz boską drogą, podobną do Dobra. Jeżeli postawisz swoją stopę na Niej – wszędzie spotka ciebie i wszędzie będziesz Go mógł ujrzeć, prosto i łatwo; kiedy to nie oczekujesz lub nie szukasz tego; Spotkasz /GO/ idąc, śpiąc, żeglując, podróżując nocą, w ciągu dnia, kiedy mówisz, i kiedy trzymasz milczenie/ciszę.

134. Bo nic nie istnieje, co nie jest Jego obliczem/obrazem.

135. A jednak mówisz, Bóg jest niewidoczny; ale spróbuj zrozumieć kto jest bardziej widoczny niż ON?

136. Dlatego stworzył/uczynił wszystko co istnieje – abyś przez te wszystkie rzeczy mógł widzieć GO.

137. To jest dobro boskie, to jest cnota, ukazująca się, aby mogła być zobaczona we wszystkich rzeczach.

138. Nic nie ma niewidocznego, NIE; nawet rzeczy, które są niematerialne.

139. Umysł/Inteligencja jest widoczny w zrozumieniu, a Bóg jest widoczny w pracy/tworzeniu.

140. Pozwól tym rzeczom aby zamanifestowały się tobie, o Trzykrotnie Największy Hermesie. 141. Rozmyślaj podobnie nad wszystkimi innymi rzeczami sam, wtedy nie będziesz sprowadzony na manowce/oszukany.

Koniec Księgi Dziesiątej  < poprzedni    1    2    3    4    5    6    7    8    9    (10)    11    12    13    14    15    16    17    dalszy >  

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)