zdjęcie Autora

16 marca 2016

Adrian Leszczyński

Języki słowiańskie a haplogrupa R1a1
! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.


Wstęp

Ostatnie lata przyniosły przełom w badaniu historii Słowian. Teoria o autochtonizmie Słowian w Europie Środkowej nabrała wiatru w żagle, głównie za sprawą najnowszych badań różnych dziedzin nauki. Szczególną rolę w tych badaniach odgrywa genetyka. W swoim artykule, z dnia 27 lipca 2014 r. pt. Słowianie na ziemiach polskich w świetle badań genetycznych”, przedstawiłem odkrycia kopalnego, tzw. „genu słowiańskiego” R1a1, na terenie Niemiec. Dla przypomnienia: w 2005 r. w okolicach miejscowości Eulau (Saksonia-Anhalt) odkryto szkielety kilku osób, które zawierały haplogrupę R1a1. [1] Osoby te łączy się z tzw. kulturą ceramiki sznurowej, a okres ich życia datuje się na około 2600 r. p.n.e. Również w jaskini Lichtenstein (niem. Lichtensteinhöhle; Dolna Saksonia) znaleziono dwa męskie szkielety o haplogrupie R1a1. [2] Od tamtej pory dokonano kolejnych odkryć, które zdają się potwierdzać obecność Prasłowian na ziemiach Europy Środkowej. W lutym 2015 r. Wolfgang Haak wraz z zespołem opublikował pracę „Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe”. [3] Zawiera ona dane licznych próbek kopalnego DNA z terenu całej Europy. Zespół Haaka odkrył dwie próbki R1a1 na terenie Niemiec:
- w miejscowości Esperstedt (Turyngia), datowaną na lata 2473-2348 p.n.e. z kręgu kultury ceramiki sznurowej. [4]
- w miejscowości Halberstadt-Sonntagsfeld (Saksonia-Anhalt) datowaną na lata 1113-1021 p.n.e. z kręgu kultur pól popielnicowych. [4]
Inny naukowiec, Morten L. Allentoft z zespołem, w swojej pracy „Population genomics of Bronze Age Eurasia” [5] opublikowanej także w lutym 2015 r., wyróżnił kilka próbek R1a1 na terenie Niemiec:
- w Tiefbrunn (Bawaria), dwie próbki datowane na 2750 r. p.n.e.
- w Bergrheinfeld (Bawaria), jedna próbka datowana na 2650 r. p.n.e.
Wreszcie pojawiły się też pierwsze próbki męskiego DNA z terenu Polski. Zespół pod kierownictwem Allentofta odkrył taką w miejscowości Łęki Małe (pow. grodziski, woj. wielkopolskie), datowaną na 2150 r. p.n.e. Odkryty szkielet, z którego pobrano próbkę, znaleziono na terenie tzw. „Wielkopolskich piramid” – grupie kurhanów z czasów prehistorycznych. Inne dwa szkielety (mężczyzny i chłopca) badano na odkrytym niedawno cmentarzysku w Rogalinie (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie). Choć brak jest oficjalnej informacji o haplogrupie próbek z tych szkieletów, to jednak nieoficjalnie podaje się, że w obu przypadkach była to także haplogrupa R1a1. Oba szkielety pochodzą z około 2000 r. p.n.e.[6]

Przełom przyniosły także badania antropologiczne prof. Janusza Piontka [7] oraz badania kraniologiczne dra Roberta Dąbrowskiego. [8] Obaj naukowcy poddają w wątpliwość teorię allochtonistyczną, wedle której Słowianie mieli przybyć na ziemie polskie dopiero po V w. n.e. Dzięki ich badaniom okazało się, że czaszki przedstawicieli kultury wielbarskiej, przeworskiej i czerniachowskiej są bardzo podobne do czaszek Słowian. Zaprzecza to tezie prof. Godłowskiego o fizycznej wymianie ludności na ziemiach polskich.

Do zmiany swoich poglądów zmuszeni są także archeolodzy, którzy na podstawie najnowszych badań, z tzw. wykopalisk autostradowych, stwierdzili, że muszą zrewidować swe dotychczasowe silnie allochtonistyczne poglądy. W bardzo ciekawym tekście, archeolog - prof. Tadeusz Makiewicz - pisze tak:

„...praktycznie wszyscy badacze problematyki okresu przedrzymskiego i rzymskiego są przedstawicielami koncepcji allochtonistycznej. Najwybitniejszym spośród nich był Kazimierz Godłowski, który wywarł olbrzymi wpływ na badania nad tą epoką w Polsce. Dotyczy to również autora tych uwag, który zaczął rewidować swe poglądy dopiero w wyniku nowych odkryć...” [9]

Na końcu swojego tekstu prof. Makiewicz poddaje krytyce wnioski z badań najsłynniejszych polskich zwolenników teorii allochtonistycznej wśród archeologów:

Stwierdzić więc trzeba, że w swej argumentacji K. Godłowski, a w ślad za nim M. Parczewski opierali się przede wszystkim na materiale z cmentarzysk, i to ze starszej fazy podokresu późnorzymskiego. Inne ujęcie było zresztą ówcześnie praktycznie niemożliwe ze względu na bardzo słaby stan rozpoznania osad, badanych prawie wyłącznie tylko wyrywkowo, na niewielkiej powierzchni, a wręcz katastrofalny stan opracowania i publikacji tej kategorii stanowisk. Nowe zaś materiały, przynajmniej dla terenu Wielkopolski, dowodzą, że poglądy na temat znaczenia naczyń garnkowatych, formułowane w ramach interesującej nas dyskusji przez zwolenników koncepcji autochtonicznej (J. Kostrzewski, K. Jażdżewski, J. Hasegawa i inni), były słuszne”. [9]

Teoria autochtoniczna ma również swoich zwolenników wśród znanych językoznawców. Jednym z nich jest prof. Witold Mańczak. [10] Dnia 2 czerwca 2000 r. w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN w Warszawie odbyło się zebranie "okrągłego stołu", poświęcone praojczyźnie Słowian. Na zebranie zaproszono 14 osób różnych dziedzin nauki, wśród których był także prof. Mańczak. Z jedenastu przybyłych prelegentów tylko czterech opowiedziało się za etnogenetyczną koncepcją Godłowskiego, natomiast siedmiu odniosło się do niej z mniejszą lub większą rezerwą. [11]

W tej sytuacji teoria allochtonistyczna pochodzenia Słowian została, mówiąc slangiem bokserskim, zepchnięta do narożnika. Wszystkie najnowsze badania różnych dziedzin nauki zaczęły coraz śmielej stawiać jej opór i podważać jej wnioski. Na forach internetowych, związanych z historią, daje się zauważyć, że zwolennicy tej teorii, jak i niezaangażowani sceptycy stopniowo zaczynają akceptować brak fizycznej wymiany ludności na terenie Polski między IV a VI wiekiem oraz materialną ciągłość kulturową. Jednakże jednocześnie pojawił się kolejny argument – uznający rzekomy brak języków słowiańskich na tym terenie przed V wiekiem. Zwolennicy tej naprędce stworzonej tezy zakładają bowiem, że tutejsza ludność (głównie R1a1) musiała mówić do V wieku językami germańskimi, by następnie, z nieustalonych przyczyn, w błyskawicznym tempie zmienić mowę na słowiańską. Pomijając absurd tak szybkiej wymiany językowej na tak olbrzymim terytorium, [12] jak i jej zasadność oraz powód, będę udowadniał, że i ta teza jest mylna. Poniżej przedstawię liczne argumenty przemawiające za tym, iż ludność o haplogrupie R1a1 należy historycznie łączyć właśnie z językami słowiańskimi.


Występowanie R1a1

Na początku należy spojrzeć na jakim obecnie obszarze występuje haplogrupa R1a1. Zwrócić należy uwagę, że zdecydowanie dominuje ona w większości państw słowiańskich:
- Polska 57,5%, Białoruś 51%, Rosja 46%, Ukraina 44%, Słowacja 41,5%, Słowenia 38%, Czechy 34%. [13]
Warty podkreślenia jest fakt, że niezgermanizowana, słowiańska ludność Serbołużyczan z terenu Niemiec pochwalić się może aż 65% odsetkiem tej haplogrupy, co wyraźnie odróżnia ją od Niemców, zarówno pod względem genetycznym, jak i językowym. Świadczy to o fizycznym napływie Niemców o innej haplogrupie na terytorium Słowian połabskich, co silnie udokumentowane jest źródłami pisanymi. Haplogrupa R1a1 dość wyraźnie zachowała się na terenach uprzednio słowiańskojęzycznych, a obecnie zdominowanych przez inne języki. Wyłania się tu wniosek, że mimo asymilacji językowej, geny ludności pierwotnie słowiańskiej pozostały na terytorium swych przodków. Dlatego haplogrupa R1a1 dominuje na Węgrzech, gdzie jest najliczniejsza (29,5%) i gdzie, jak wiadomo z przekazów historycznych, ludność słowiańska dominowała do momentu przybycia plemion madziarskich. Również na terenie wschodnich Niemiec, zamieszkałych jeszcze w średniowieczu przez Słowian połabskich, hg R1a1 jest dość wyraźnie reprezentowana, zajmując drugie miejsce pod względem liczebności (24%). Ta sama sytuacja dotyczy Austrii i Rumunii, historycznie dość silnie zamieszkałych przez Słowian. W przypadku obu państw - R1a1 jest drugą najliczniejszą haplogrupą i wynosi odpowiednio: 19% i 17,5%. [13] Słowiańskojęzyczne państwa bałkańskie (poza Słowenią) musiały być w większości zeslawizowane, co potwierdzają źródła pisane, gdyż hg R1a1, choć wyraźnie obecna, nie jest tam dominująca. Średnio waha się ona w przedziale kilkunastu procent – poza Chorwacją, gdzie jej odsetek wynosi 24%.
Wszędzie w Europie, gdzie dominują języki słowiańskie, na większości terytoriów dominuje haploigrupa R1a1. A w tych państwach słowiańskich, gdzie ona nie dominuje, jest wyraźnie obecna. Dla zobrazowania występowania tej haplogrupy pomocna jest mapa:


Mapa 1: Występowanie haplogrupy R1a1 (R1a-M417)[14] ; źródło: http://s11.postimg.org/8lih8edcj/1177epk.png

Na mapie zwraca uwagę silne występowanie tej haplogrupy poza Europą, a konkretnie w Azji. I tak: mieszkańcy Indii Północnych to w 48–73% jej posiadacze. Równie silnie występuje ona u irańsko-języcznych Iszkaszimów (68%), Tadżyków (30%) i Pasztunów (45–51%), a także u ludów tureckich: Kirgizów (63%) i Ałtajczyków (38–53%).
Skąd „słowiańska haplogrupa” u Azjatów? Odpowiedź jest prosta: przynieśli ją tam Ariowie – biali wojownicy i ich rodziny, którzy w III i II tysiącleciu p.n.e. podbili i zasiedlili Iran, Indie i inne kraje Azji Środkowej. Ekspansja Ariów z północy jest udokumentowana m.in. w starych indyjskich pismach, zwanych wedami, a także w pismach irańskich.
Podobieństwo genetyczne Ariów do Słowian nie jest przypadkowe i pokrywa się ono z podobieństwem języków aryjskich do słowiańskich. Podobieństwo to przejawia się również w fizjonomii, antropologii i religii. Tak liczne dziedziny podobieństw nie mogą być przypadkowe. Wynikają one bowiem ze wspólnego pochodzenia Ariów i Słowian. Mimo upływu tysięcy lat przetrwało ich wzajemne podobieństwo fizyczne, genetyczne i językowe. Do momentu chrystianizacji Słowian i islamizacji niektórych narodów azjatyckich, przejawiało się ono także w podobnej symbolice religijnej. Wszystkie te podobieństwa przybliżę w wielkim skrócie poniżej.


Ariowie i Słowianie

1. Podobieństwo genetyczne

Powyżej przedstawiłem, że wśród narodów słowiańskich wysoka częstotliwość występowania haplogrupy R1a1 pokrywa się w większości przypadków z używaniem języków słowiańskich. Podobną zależność widać w Azji, gdzie wysoka częstotliwość występowania R1a1 pokrywa się zazwyczaj z używaniem języków aryjskich, z wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. Pokazuje to tabela z anglojęzycznej Wikipedii: „Y-DNA haplogroups in South Asian populations”. Łatwo zauważyć, że duży odsetek haplogrupy R1a1 wiąże się w większości przypadków z używaniem języków indoeuropejskich (IE), a dokładniej z językami aryjskimi – silnie spokrewnionymi z j. słowiańskimi. Występowanie hg R1a1 jest bardzo silne w najwyższej kaście w Indiach – wśród braminów, gdzie wynosi w niektórych rejonach aż 72%. [15] Silna wielowiekowa izolacja kolejnych pokoleń z tej kasty przełożyła się na wysoki odsetek występowania haplogrupy charakterystycznej dla Ariów (R1a1) i na używanie języków z grupy indoaryjskiej. Również wśród Pasztunów, aryjskiego ludu z Afganistanu i Pakistanu, jest on wysoki i wynosi od 44,8% (Pakistan) do 51% (Afganistan). Tabela zwraca uwagę także na zależność odwrotną: im mniejsze występowanie R1a1, tym częstsze używanie języków nienależących do rodziny j. indoeuropejskich, takich jak: j. austro-azjatyckie (AA), chińsko-tybetańskie (ST), czy w nieco mniejszym stopniu drawidyjskie (Dr).

2. Podobieństwo fizjonomiczne

Niniejszy podtytuł zawiera zdjęcia i filmiki ukazujące dość zaskakującą środkowo-europejską fizjonomię części ludności azjatyckiej, z terytorium Afganistanu, Pakistanu, Tadżykistanu, Indii, Iranu czy nawet Chin. Ta ludność to potomkowie starożytnych Ariów spokrewnionych genetycznie ze Słowianami. Oto ich zdjęcia:


Foto 1: Pasztuński mężczyzna – źródło: https://www.pinterest.com/pin/483081497509612417/


Foto 2: Inny pasztuński mężczyzna.


Foto 3: Pasztuńska dziewczynka (Afganistan) – źródło:
http://www.paintermagazine.co.uk/show_image.php?imageID=45178


Foto 4: Dziewczynka z Afganistanu – blondynka o jasnych oczach z wyraźnymi cechami mongoidalnymi.


Foto 5: Chłopiec z Pakistanu – źródło:
http://www.missosology.info/forum/viewtopic.php?t=89717


Foto 6: Zara Sheikh – pakistańska modelka i aktorka


Foto 7: Sikhijska dziewczynka z Bangalore (Indie).

Jak widać, fizjonomie przedstawionych powyżej osób nie różnią się od wyglądu Słowian i ogólnie Europejczyków. Geny tych osób, potomków Ariów, przetrwały nie tylko w DNA, ale też w ich europejskim wyglądzie.
Więcej ciekawych zdjęć i filmików przedstawiam poniżej:

Zdjęcia Azjatów o środkowoeuropejskim wyglądzie:
http://www.allempires.com/forum/forum_posts.asp?TID=29287
Zdjęcia Pasztunów:
https://sheokhanda.wordpress.com/tag/pashtuns/
Filmik „The Real Aryans” (pol. Prawdziwi Aryjczycy):
https://www.youtube.com/watch?v=URqN0Iu64D4
Filmik ukazujący Irańczyków o europejskiej fizjonomii:
https://www.youtube.com/watch?v=O2dJXfcUWCc
Filmik o europejskim wyglądzie mieszkańców różnych państw azjatyckich:
https://www.youtube.com/watch?v=5UKiI3cCz8w&ebc=ANyPxKrydM-Y3_70oH1jlbqeD5jymXXhVIwNJr95jCn-jWqyIx20Yv1qO2Qxg68VIUTCHkre2Tiro1ttXwnQYZyH2Dsbzlt_7A
Filmik – mieszkańcy Indii o aryjskim pochodzeniu:
https://www.youtube.com/watch?v=vYg0TnetgC0
Filmik – Tadżykowie z Chin:
https://www.youtube.com/watch?v=iAQpdNEWpng

3. Podobieństwo antropologiczne

Powyższe zdjęcia i filmiki ukazują podobieństwo fizjonomii Ariów i Słowian. Warto jednak byłoby podeprzeć je naukowymi danymi antropologicznymi. Niestety, materiał, jaki na ten temat udało mi się zebrać, jest skromny. W zasadzie ogranicza się on do kopii tego, co inni autorzy zebrali ze strony, która nie działa. Mając jednak do wyboru pominięcie tego zagadnienia lub przedstawienie go na podstawie kopii bez odnośników do konkretnych prac, postanowiłem dla ciekawości przedstawić cytaty z artykułu nieznanego autora, który powołuje się na niedziałającą stronę internetową. Na tę samą stronę powołuje się jeden z forumowiczów portalu prawda2.info[16] , podając te same cytaty. Oto one:

Wygląd Ariów:
Najdawniejsze wiadomości o wyglądzie Ariów pochodzą z okresu ich inwazji na Grecję oraz z czasów ich najazdu na północne Indie. W przekazach starogreckich oraz staroindyjskich, opisujących te zdarzenia, Ariowie są przedstawiani jako herosi o jasnych włosach i jasnych oczach. Obok barwy włosów i oczu równie ważnym wskaźnikiem służącym do określenia różnic rasowych jest wskaźnik szerokościowo-długościowy głowy, zwany wskaźnikiem głównym. Odpowiada on liczbie otrzymanej przez podzielenie szerokości głowy poprzez jej długość, mierzoną od czoła do potylicy, i pomnożonej przez 100. W zależności od wielkości tego wskaźnika, dzielimy typy antropologiczne na długogłowe, pośredniogłowe i krótkogłowe. Jednym z najstarszych i przez długie lata stosowanych był podział przyjmujący wskaźnik do 74,9 dla długogłowości, od 75,0 do 79,9 dla pośredniogłowości i od 80,0 wzwyż dla krótkogłowości. [...]
Ogólny średni wskaźnik szerokościowo-długościowy zbadanych czaszek 27 różnych ludów i plemion Aryjskich, wyniósł 77,8. Z powyższych informacji wynika, że starożytne ludy Aryjskie były populacją pośredniogłową. Następnymi ważnymi wskazówkami służącymi do określenia rasy są wielkości wskaźnika wysokościowo-szerokościowego górnej części twarzy, czyli tzw. Wskaźnika górnotwarzowego oraz wskaźnika oczodołowego. Wskaźnik górnotwarzowy to stosunek wysokości twarzy „górnej”, mierzonej od nasady nosa do styku warg, a na czaszce - do punktu nad górnymi siekaczami, do szerokości twarzy, mierzonej między końcami łuków jarzmowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań starożytni Ariowie byli populacją pośredniogłową, jasnowłosą i jasnooką, o szerokiej lub średnio szerokiej i dość krótkiej twarzy oraz niskich lub średnich oczodołach. [...]

Słowianie:
Najstarszy opis wyglądu Słowian pochodzi z „Historii wojen” Prokopiusza z VI w., w której to podaje, że Słowianie są wysokiego wzrostu, silnej budowy i mają włosy koloru ciemnoblond. Słowianie oprócz jasnych włosów odznaczają się w większości także jasnymi oczami - od niebieskich poprzez szaroniebieskie i szare do zielonych. Jeżeli zaś chodzi o wskaźnik szerokościowo-długościowy głowy, to - jak wykazały badania licznych słowiańskich kurhanów i cmentarzysk z okresu wczesnego średniowiecza, znajdujących się na obszarach dawnej Rusi, Polski, Czech i Połabia -  wczesnośredniowieczni Słowianie odznaczali się w większości pośredniogłowością ( 58,3% ), w mniejszym zaś stopniu długogłowością (24,1%) i krótkogłowością (17,6%). Średni wskaźnik szerokościowo-długościowy czaszek wczesnośredniowiecznych Słowian był identyczny ze wskaźnikiem starożytnych Ariów i wynosił 77,8. Ponadto dawnych Słowian cechowała, podobnie jak starożytnych Ariów, szeroka lub średnio szeroka i dość krótka twarz oraz niskie lub średnie oczodoły, a także podobna jak u Ariów wartość wskaźnika nosowego. Opisane cechy rasowe Słowian wczesnośredniowiecznych występują również u Słowian współczesnych, zamieszkałych na północ od Karpat, określanych jako Słowianie północni, a do których należą Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. "
[16]

4. Podobieństwo językowe

Języki słowiańskie łączy z językami aryjskimi silne podobieństwo. Choć na przestrzeni wieków języki aryjskie uległy ewolucji oraz mieszaniu się z innymi językami, to jednak zachowały się najstarsze zabytki pisemne w pierwotnych językach Ariów. Najbardziej znanymi językami starożytnych Ariów są: sanskryt i język awestyjski. Oba wykazują bardzo mocne podobieństwo do języków słowiańskich. Wyraźne podobieństwo języka awestyjskiego do języków słowiańskich zauważył już w XIX wieku orientalista prof. Ignacy Pietraszewski. [17] Od tamtej pory powstało dużo więcej publikacji na ten temat. Jednakże, aby uzmysłowić Czytelnikom podobieństwo języków aryjskich do języków słowiańskich, poniżej posłużę się dwoma przykładami – podobieństwem starożytnego sanskrytu do języka polskiego oraz języka palijskiego ze Sri Lanki także do języka polskiego.

Porównanie słów polskich ze słowami sanskrytu:

Dwa = Dva, Dwoje = Dvaja, Trzy = Tri, Troje = Traja, Cztery = Czatur, Pięć = Panća (w hindi, urdu i pasztuńskim jest Pańć), Sześć = Szasz, Siedem = Saptam, Dwanaście = Dvadaśa, Wiedza = Veda, Znać = Znati, Budzić = Budżati, Sława = Śravas, Prawda = Para Veda (Pra Wiedza / Stara wiedza), Bywać = Bhavati, Bóg = Bhaga, Święty = Śivata, Niebo = Nabhas , Chmura = Megha (por. Mgła), Raj = Raji (Bogactwo, Radość) , Oko = Aksi (por. Oczy), Nos = Nasika, Łono = Joni, Łakocie = Jakoti, Łoś = Josza (por. Łosza – samica łosia), Żyć = Żivati (por. Żywić), Rodzić = Rodhati, Kopulować = Jebhati (por. wulg. Jebać), Dom = Dam, Doić = Dhajati, Matka = Mati, Brat = Bratr, Mąż = Manusya (por. Mężczyzna), Żona = Żani, Drzewo = Dru, Góra = Giri, Wiać = Vati, Drzwi = Dvara (por. słowackie Dvere, ukr. Dveri, ros. Dver’), Ogień = Agni, Wilk = Vrka, Koza = Aża, Owca = Avi, Niedźwiedź = Madhvad (por. słoweńskie Medved), Mysz = Muś, Myszka = Muśika, Wydra = Udra, Żyto = Sitja.

Porównanie słów polskich ze słowami języka palijskiego:

Nie/Ani = Ani, Bóg = Bhagam, Pobożna kobieta = Bhagini (por. Bogini), Ogień = Aggini, Bardzo mało = Atithoko (por. Tylko), Brat = Bhata, Mówić = Braviti (por. Prawić), Drewno = Daru, Szary = Dausaro, Gadać = Gabati, Głosić = Ghoseti, Gęś = Hamso, Zimno = Himo, Jabłko = Jambu, Kiedy = Kada, Kaszel = Kaso, Kto = Ko, Kukułka = Kokila, Kogut = Kukkuto, Miód = Madhu, Mniemać = Mannati, My = Mayam, Niebo = Nebho, Nos = Nasa, Opadać = Opatito, Ranić = Paharati (por. Poharatać), Pięć = Panca, Pływać = Plavati, Pełno = Punno, Pijący = Payako (por. Pijak), Wrzawa = Rava, Wznosić = Ruhati (por. Ruszać), Sala = Sala, Samo = Samo, Szybko = Sigho, Sucho = Sukkho, Syn = Sunu, Spać = Supati, Tam = Taham, Ciemno = Tamo, Wiać = Vati/Vayati.

Więcej na ten temat z przykładami liczniejszych, pokrewnych słów można przeczytać w artykułach Kamila Dudkowskiego, z których między innymi korzystałem: „Sloveniska Samskrta” oraz „Język polski na Sri Lance. [18]
O językowym i genetycznym pokrewieństwie Ariów i Słowian piszą także indyjsko-kanadyjscy naukowcy w swojej pracy pt. „Indo-Aryan and Slavic Linguistic and Genetic Affinities Predate the Origin of Cereal Farming”. [19]

5. Podobieństwo religijne

Kończąc wątek o podobieństwie Ariów i Słowian, wspomnieć należy o podobieństwie związanym z religią. Choć dziś Słowianie to w większości wyznawcy różnych religii chrześcijańskich, to jednak dawniej byli poganami. Z czasów pogańskich pochodzą elementy, które pokrywają się z niektórymi elementami z religii Ariów – braminizmu i później hinduizmu oraz buddyzmu. Podobieństwo te przejawia się między innymi w symbolice. Pomimo że temat jest dość szeroki, ja skupię się tylko na jednym symbolu wspólnym dla Słowian i Ariów. Symbolem tym jest swastyka. Ten prastary znak, zanim został splugawiony przez niemieckich nazistów, był uważany za symbol szczęścia. Używali go Słowianie, także po schrystianizowaniu. Dowodem jest, między innymi, symbolika przetrwała w Polsce aż do XX w. Dla Ariów i ich współczesnych potomków - swastyka jest do dziś ważnym symbolem religijnym. W niniejszym podtytule, analizy na temat podobieństw symboliki religijnej ograniczę do kilku ciekawych i zaskakujących zdjęć. Nieco więcej na ten temat można przeczytać we wspomnianym wcześniej artykule anonimowego autora, [16] w artykułach Ratomira Wilkowskiego[20] oraz w artykule na portalu „Słowianowierstwo”. [21] Szczególnie jednak polecam artykuł „Świaszczyca, Swarzyca, Swarga, Swastyka – symbol zwycięstwa, szczęścia, przychylności bogów, urodzaju”.[22]


Foto 8: Hinduistyczny bóg Ganeśa i swastyka, Indie – źródło: http://swastika.cba.pl/Foto 9: Denar Mieszka I – źródło: https://slowianowierstwo.wordpress.com/2014/10/02/swastyki-legalnie-w-polsce/


Foto 10: Góralskie krzyże podczas defilady święta pułkowego – 2 Pułk Strzelców Podhalańskich, Sanok 1936 r.
(źródło: Wikipedia, autor: Silar).


Foto 11: Granatowa Swastyka na odznace LOPP 1928-1939 (źródło: Wikipedia).


Nazwy pastwisk we wschodnim Tyrolu a haplogrupa R1a1

Oprócz podobieństw Ariów i Słowian są jeszcze inne dowody wskazujące na korelację języków słowiańskich z haplogrupą R1a1. Ciekawą pracę na temat tej korelacji napisali austriaccy naukowcy. Stwierdzili oni zależność pomiędzy występowaniem słowiańskich nazw pastwisk w austriackim Wschodnim Tyrolu, a odsetkiem występowania u miejscowych mężczyzn haplogrupy R1a1, określanej w pracy jako R-M17. W badaniu posłużono się nazwami aż 853 pastwisk ze Wschodniego Tyrolu. Pomimo że dziś wszyscy mieszkańcy tego regionu na co dzień posługują się językiem niemieckim, to jednak historycznie przodkowie mieszkańców, o wspomnianej haplogrupie, mówili po słowiańsku. Świadczą o tym właśnie nazwy pastwisk o słowiańskim rodowodzie. Dość dobrze obrazuje to rysunek z omawianej pracy:


Rys. 1: Korelacja nazw pastwisk z genami we Wschodnim Tyrolu (Austria).


Mapa A pokazuje częstotliwość występowania nazw słowiańskich, mapa B nazw romańskich, zaś mapa C nazw germańskich. Kolor czerwony wskazuje na wysokie występowanie, kolor żółty na średnie, zaś kolor zielony na małe bądź żadne. Mapa D pokazuje dwa regiony wyodrębnione według zbadanych haplogrup. Region B zamieszkały jest przez osoby o haplogrupie przypisywanej Słowianom (R-M17). Jak widać region B z mapy D wyraźnie pokrywa się z licznym występowaniem pastwisk o etymologii słowiańskiej, zaznaczonych czerwonym kolorem na mapie A.
Z badań tych wysuwa się konkretny wniosek: tam, gdzie występują słowiańskie nazwy pastwisk, R1a1 (R-M17) jest powszechne. Tam, gdzie nie ma słowiańskich nazw pastwisk (region A), R1a1 nie ma w ogóle.
Badania te pokazują, że historycznie łączenie haplogrupy R1a1 w Europie z językami słowiańskimi jest jak najbardziej wskazane.[23]


Zakończenie

Kończąc, chciałbym również zwrócić uwagę na ważny artykuł Wojciecha Jóźwiaka pt. „Genetyczna granica Słowian i Germanów[24] opartym na podstawie badań genetycznych dra Krzysztofa Rębały i zespołu. Wnioski z tych badań są takie, że istnieje dość wyraźna granica zarówno genetyczna, jak i językowa pomiędzy Germanami a Słowianami, porównując zwłaszcza Niemców i Polaków. Podczas gdy u Polaków dominuje haplogrupa R1a1, to u Niemców R1b. Zatem: języki słowiańskie ponownie pokrywają się z haplogrupą R1a1, a germańskie z haplogrupą R1b. Znamiennym przykładem są wspomniani wcześniej Sebołużyczanie – słowiańska mniejszość zamieszkująca do dziś Wschodnie Niemcy. Ludność ta różni się od swoich niemieckich sąsiadów jeszcze bardziej jak Polacy. U Serbołużyczan odsetek R1a1 jest bowiem wyższy niż u Polaków (57,5%) i wynosi, jak już wspomniałem na początku opracowania – aż 65%.

Językowe i genetyczne podobieństwo Ariów i Słowian nie jest przypadkowe. Mimo rozdzielenia się obu grup ludności przed tysiącami lat, geny obu społeczności jasno pokazują ich pokrewieństwo. Co znamienne, ich języki wykazują także zadziwiające podobieństwo. Wnioski z tego, jak i pozostałych przykładów przedstawionych w niniejszym artykule, są bardzo konkretne. Choć dziś nie każda męska osoba mówiąca językiem słowiańskim jest nosicielem haplogrupy R1a1, a także nie każda osoba o tejże haplogrupie używa języka słowiańskiego - to jednak mowa, będąca w linii prostej przodkiem języków słowiańskich jak i aryjskich, wykształciła się w rodzie, w którym ta haplogrupa była dominująca lub nawet jedyna. Pomimo upływu tysięcy lat, pomimo różnych migracji, asymilacji, mieszania się z innymi rodami genetycznymi, jej dominacja trwa do dziś u większości narodów słowiańskich. Im dalej wstecz, tym wyższa jest korelacja języka słowiańskiego (prasłowiańskiego) z rodem genetycznym R1a1. Dotyczy to także korelacji z językami aryjskimi blisko spokrewnionymi ze słowiańskimi. Zatem łączenie starożytnych szkieletów o haplogrupie R1a1, z terenu Europy z językami prasłowiańskimi, jest jak najbardziej właściwe i uzasadnione.


Adrian Leszczyński
aleszczynski@interia.pl


Przypisy:

[1]http://www.pnas.org/content/105/47/18226.full?sid=4bd32359-4970-44f0-9269-fb27219be061

[2] – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenstein_Cave

[3] – Wolfgang Haak z zespołem, Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe, 2015: http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2015/02/10/013433.full.pdf

[4] – tamże, s. 25.

[5] – Morten L. Allentoft z zespołem, Population genomics of Bronze Age Eurasia, 2015: http://www.nature.com/nature/journal/v522/n7555/full/nature14507.html
oraz http://www.eupedia.com/genetics/corded_ware_culture.shtml

[6]http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,391502,w-rogalinie-odkryto-grob-wojownika-z-epoki-brazu.html
oraz http://archeowiesci.pl/2015/01/24/oto-twarz-wojownika-z-rogalina/

[7]http://turystyka.wp.pl/title,Skad-wzieli-sie-Slowianie,wid,15566912,wiadomosc.html?ticaid=116a0c&_ticrsn=3 oraz http://archeowiesci.pl/2008/11/12/od-kiedy-slowianie-zyja-nad-wisla-i-odra/

[8] – Robert Dąbrowski, Zróżnicowanie antropologiczne populacji ludzkich z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich w świetle problemów etnogenezy Słowian, Nowa Sól 2008: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Zroznicowanie_antropologiczne.pdf

[9] – Tadeusz Makiewicz, Problem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w świetle nowych materiałów ceramicznych z Wielkopolski: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/f2.html

[10] – Witold Mańczak, Zachodnia praojczyzna Słowian: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/f5.html

[11] – Witold Mańczak, Słowo wstępne (http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/f1.html ) ze Zbioru Wypowiedzi pod red. Witolda Mańczaka „Praojczyzna Słowian”: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html

[12] – patrz artykuły: Adrian Leszczyński, Wzajemna asymilacja Germanów i Słowian, Taraka 22.06.2015: http://www.taraka.pl/wzajemna_asymilacja_germanow_i
oraz Adrian Leszczyński, Asymilacje ludności na świecie w kontekście pochodzenia Słowian, Taraka 27.02.2016: http://www.taraka.pl/asymilacje_ludnosci_na_swiecie

[13]http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

[14] – Haplogrupa R1a1 oznaczana jest także jako M17, której gałęzią synowską jest M417. W literaturze często oznacza się je jako R1a-M17 oraz R1a-M417.

[15] – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Genetics_and_archaeogenetics_of_South_Asia#Haplogroup_R1a1

[16] – Artykuł: http://pokazywarka.pl/slowian/ ,
forum na portalu „prawda2.info”: https://prawda2.info/viewtopic.php?t=6514

[17] – Ignacy Pietraszewski, Miano slavianskie w ręku jednej familji od trzech tysięcy lat zostające, czyli nie Zendawesta a Zędaszta, to jest życie dawcza książeczka Zoroastra, Berlin 1857.
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=5647&from=publication
Artykuł o I. Pietraszewskim: https://slowianin.wordpress.com/ignacy-pietraszewski-1796-1869-zen-daszta-straznik-wiary-slowian/

[18] – Kamil Dudkowski, Sloveniska Samskrta?, Wspaniała Rzeczpospolita 18.11.2014: http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/11/18/samskrta-sloveniska/
Kamil Dudkowski, Język Polski na Sri Lance, Wspaniała Rzeczpospolita 22.08.2014: http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/08/22/jezyk-polski-na-sri-lance/

[19] - Indo-Aryan and Slavic Linguistic and Genetic Affinities Predate the Origin of Cereal Farming, 2008. http://pl.scribd.com/doc/14180564/INDO-ARYAN-AND-SLAVIC-LINGUISTIC-AFFINITIES

[20] – Ratomir Wilkowski, Uratować swastykę, Wiadomości24.pl : http://www.wiadomosci24.pl/artykul/uratowac_swastyke_186485-2--1-d.html
Ratomir Wilkowski, Ze swastyką w herbie, Wiadomości24.pl : http://www.wiadomosci24.pl/artykul/ze_swastyka_w_herbie_111527-2--1-d.html

[21] – Slaviceter, Swastyki legalnie w Polsce, Słowianowierstwo 2014: https://slowianowierstwo.wordpress.com/2014/10/02/swastyki-legalnie-w-polsce/

[22] – Mariola B.B., Świaszczyca, Swarzyca, Swarga, Swastyka – symbol zwycięstwa, szczęścia, przychylności bogów, urodzaju, Moja słowiańska filozofia 2011:
http://mojaslowianskafilozofia.blogspot.co.uk/2011/11/swiaszczyca-swarzyca-swarga-swastyka.html

[23] – Pasture Names with Romance and Slavic Roots Facilitate Dissection of Y Chromosome Variation in an Exclusively German-Speaking Alpine Region, 2012: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0041885

[24] – Wojciech Jóźwiak, Genetyczna granica Słowian i Germanów, Taraka 14.02.2014: http://www.taraka.pl/genetyczna_granica_slowian_germanow


Komentarze

[foto]
1. Pali?Wojciech Jóźwiak • 2016-03-16

Podobieństwa między językiem pali a słowiańskimi radziłbym sprawdzić w dobrym słowniku pali. Niektóre wyglądają na fantastyczne. Pisownia też jest dość dowolna.
W ogóle podobieństwa między językami słowiańskimi a indyjskimi nie są większe niż między słowiańskimi a łaciną, greckim lub germańskimi. Nawet zmiany satem nie poszły im tak samo; z gh′ u nas "zima", u nich "hima-" (Himalaje). Pojedyncze przypadki podobieństw między różnymi podrodzinami IE są niekiedy zdumiewające; prof. I.R. Danka w I tomie "Jezyki indoeuropejskie" 1986 zestawia hetyckie "paprati-" ("brudzić się") z naszym "paprać".
2. inspeinspe71 • 2016-03-16

Dzieki za oswiecenie, bardzo ciekawy tekst.
3. Bardzo treściwe i...NN#9437 • 2016-03-16

Bardzo treściwe i poparte źródłami uzasadnienie łączenia języka, genealogii genetycznej, antropologii i in. dowodzące starożytności i ciągłości osadniczej Słowian na obecnie zajmowanych terenach (i nie tylko)
4. po czym poznać prasłowianina?Jerzy Pomianowski • 2016-03-16

Od którego momentu dawne ludy R1a1 można nazywać Słowianami? Od czasu gdy zaczęli wyglądać jak Słowianie, mówić jak Słowianie (czyli jak, czy byśmy ich rozumieli?) , czy jeszcze inne kryterium?
5. Znalazlem tekst "pochodzenie...inspe71 • 2016-03-17

Znalazlem  tekst "pochodzenie slowian  jako mit polityczny"  autorstwa niejakiego Juzwiaka, http://www.taraka.pl/pochodzenie_slowian_mit_polityczny,
wyglada na to, ze artykul Adriana Leszczyńskigo sprowadza ten tekst  i stawiane tam tezy do mitu (politycznego ?).  Przynajmniej Wojciech Jóźwiak w powyzszym swoim poscie  (2016-03-16 09:38:26 ) prawie nie broni swego starego artykulu .


[foto]
6. Drogi Inspe71Wojciech Jóźwiak • 2016-03-17

Tamten tekst napisał nie "niejaki Juzwiak" tylko Wojciech Jóźwiak.
Słówko "niejaki" znaczy (czego Pan widocznie nie wie): "bliżej nieznany", zwłaszcza wtedy, gdy "znamy nazwisko tej osoby, a nie znamy imienia".
Proszę skorzystać z opcji "popraw" i poprawić swój wpis.
7. starzy "allo" to prawie "auto"Jerzy Pomianowski • 2016-03-17

Prawdopodobnie ludy stepowe R1a1 docierały w nasze okolice dużo wcześniej niż sugeruje oficjalna data pojawienia się tutaj Słowian. Tyle, że 2600 lat p.n.e. jeszcze nie wytworzyły kultury którą można nazwać słowiańską. W każdym razie ich potomkowie liczebnie dominowali nad później przybyłymi Gotami czy Celtami.
Pytanie, czy od VI wieku pojawia się nowa fala R1a1 czy tylko ujawnia ludność dawno zasiedziała, czy też oba zjawiska się przenikały.
W pierwszym przypadku ci "nowi" mogli znacznie się różnić kulturowo i językowo od "starych", mimo przynależności do takiej samej, lub bardzo bliskiej haplogrupy.
8. AutorNN#8820 • 2016-03-17

Dzięki za tekst.

Chciałam zauważyć, ze europejskie R1a1 to prawdopodobnie nie tylko gen prasłowiański ale również prabałtyjski.

Ponadto wrzucenie wszystkich kladów R1a1 do garnka z prasłowiańszczyzną może być błedne. Wg historyków na Białorusi Słowianie pojawili się nie wczesniej niż w VII w. Gen R1a1 zapewne już tam był. Dodatkowo komplikuje obraz haplogrupa I2 u Słowian południowych, również licznie obecna u Słowian wschodnich. Wyjaśnienie przez Pana tego zjawiska (slawizacja „staroeuropejskiej” bałkańskiej ludności I2 ) mnie nie przekonuje.

Dlaczego? Bo to I2 podobno przybyło na Bałkany już w czasach nowożytnych, z rejonu wschodnich Karpat.


[foto]
9. @inspe71: Szanowny Forumowiczu,...Adrian Leszczyński • 2016-03-17

@inspe71: Szanowny Forumowiczu, po pierwsze dziękuję za słowa uznania. Po drugie jednak uważam, że niepotrzebnie zaatakował Pan w tak ostry sposób Pana Wojciecha Jóźwiaka. Artykuł Pana Wojtka, o którym Pan wspomina jest owszem, dość anachroniczny, ale warto wspomnieć, że napisany został w 1998 r. W świetle szybkości odkrywania nowych tajemnic, artykuł jest zatem bardzo stary. W tymże roku ja również miałem jeszcze poglądy zbliżone do tych, które przedstawił w rzeczonym tekście Pan Jóźwiak. Ba! Miałem je także jeszcze długo po tej dacie. Dopiero ok. 2010 r. moje poglądy stopniowo zaczęły ulegać przemianie. Pragnę Pana także poinformować, że moja obecność na niniejszym portalu w charakterze autora jest zasługą właśnie Pana Jóźwiaka. To on, mimo iż kiedyś stanowczo przeciwstawiłem się jego poglądom, zaproponował mi napisanie artykułu. I tak się zaczęło. Owocem tej propozycji jest moja stała (z przerwami) obecność na Tarace w charakterze autora. Gdyby nie Pan Jóźwiak nie byłoby tych moich artykułów, a moją wiedzą podzieliłbym się z niewielką liczbą osób. Dzięki Panu Jóźwiakowi artykuły mojego autorstwa zdobyły pewien rozgłos wśród fanów Słowian i historii. Docenić więc trzeba otwartość szefa tego portalu na nową wiedzę, na umiejętność zmiany poglądów i na jego szacunek wobec poglądów przeciwnych. Tej cechy również stale się uczę, także od Pana Wojtka. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu Jóźwiakowi za blisko dwuletnią współpracę i za możliwość publikowania tu mojej wiedzy. Wojtku! Dziękuję. Myślę, że to wszystko w interesie propagowania wiedzy o naszych słowiańskich korzeniach i w interesie dotarcia do prawdy.

@lipiecirena: Ponownie dziękuję Pani za słowa pochwały :-)

@Jerzy: Trudno ocenić od kiedy Słowianie mówią i wyglądają tak jak teraz. Na razie o Słowianach mówi się od momentu, od którego pojawiła się ta nazwa - zatem od VI w. Proszę zwrócić uwagę, że Pra-ariowie oddzielili się od Prasłowian ok. III lub IV tysiąclecia p.n.e. A ponieważ potomkowie obu społeczności zachowali podobny wygląd i podobną mowę, to już wtedy musieli mieć obecny wygląd (poza wzrostem) i podobną mowę. Istnieje teoria, że do V w. byli tu "starzy" Słowianie, a od V w. zaczęli też napływać tu ich pobratymcy ze wschodu. Sam kiedyś na forum Taraki napisałem, że jest to możliwe. Nie wykluczam tego, ale z upływem czasu podchodzę do tych rewelacji coraz bardziej sceptycznie.
[foto]
10. Mapa PtolemeuszaWojciech Jóźwiak • 2016-03-17

Parę lat była wiadomość, że w Niemczech zrekonstruowano starożytną mapę Środkowej Europy, tj. ziem na północ od granicy rzymskiej, dane do której były w "Goegrafii" Ptolemeusza.
Tu jest trochę o tym, i kilka ówczesnych nazw dzisiejszych miast w Niemczech, Polsce i Czechach:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-ptolemy-s-geography-fotostrecke-59994-2.html
Brno - było - Eburodunum
Bydgoszcz -- Ascaucalis
Praga -- Casurgis
Dresden (Drezno) -- Lupfurtum
Eisenach -- Canduum
Gorlitz, Zgorzelec -- Stragona
Hamburg -- Treva
To nie jest język ani germański, ani słowiański! Końcówka -dunum jest celtycka (Brno, Morawy). Może ten legendarny wenetyjski z grupy italskiej? Bardzo dziwne, a nikt tego w Polsce nie zna.
[foto]
11. Mapa Ptolemeusza CzechyWojciech Jóźwiak • 2016-03-17

W pracy http://www.e-perimetron.org/Vol_6_2/Brychtova_Tsorlini.pdf jest lista niektórych ptolemejskich miejscowości w Czechach. Nazwy też ani germ, ani slow. Celtowie? Wenetowie?


W Tarace o tym kiedyś coś było: http://www.taraka.pl/polska_wg_ptolemeusza

[foto]
12. Każdy widzi to, co chce widziećAdrian Leszczyński • 2016-03-18

Każdy widzi to, co chce widzieć. Nazwy zapisane przez Rzymian i Greków mogły (i na pewno były) mocno poprzekręcane. Dlatego nie ekscytowałbym się tak nimi i nie  wyciągałbym pochopnych wniosków. Pisałem już kilka razy, że Nie-Słowianie mieli kłopot z zapisywaniem słowiańskich słów / nazw.
Czy słowiańsko brzmią te nazwy: Nortabtrezi, Osterabtrezi, Phesnuzi, Hehfeldi, Marharii, Forsderen? A może Mecklenburg brzmi słowiańsko? Aldinborg? Oldenburg in Holstein? Dla niezorientowanych - wszystkie wymienione nazwy są słowiańskie, słowiańskiego pochodzenia bądź tłumaczone bezpośrednio ze słowiańskiego. Dlatego zachowałbym dystans do tego, jaki język reprezentują ptolemeuszowe nazwy geograficzne. Ale skoro o tym mowa, to wspomnę o trzech z wymienionych przez Wojtka.

ASKAUKALIS (rzekoma Bydgoszcz) - to nie Bydgoszcz ani Inowrocław, lecz Osielsko - miejscowość i gmina u północnych obrzeży dzisiejszej Bydgoszczy. Jakby się przyjrzeć obu nazwom (polskiej i łacińskiej), to można dostrzec podobieństwo. Głoski pozmieniane, pozamieniane miejscami, ale coś w tym brzmieniu jest...
TREVA (rzekomy Hamburg) - Widać jak byk, że słowo te kojarzy się ze słowiańskim "drewnem". Żeby było weselej, to wiele razy wspominałem tu na Tarace o plemieniu Drewlan (Drzewian  - niem. Drawänen / Drewjanen) mieszkających w dzisiejszym Wendlandzie. Granice tego regionu sięgają dziś niemal Hamburga, a dawniej pewnie go obejmowały. Zresztą nie musi to być sam Hamburg, lecz miejscowość leżąca niedaleko, jeśli przyjąć że naukowcy nie pomylili się w obliczeniach z mapy.   
LUPFURDUM (rzekome Drezno) - jakby się uprzeć, to można w tej nazwie widzieć niemiecki "-Furt" (bród). Ale można też zauważyć dzielnicę Drezna - Löbtau. Pierwsza wzmianka nt. tej słowiańskiej odrębnej wówczas miejscowości pochodzi z 1068 r. i brzmiała "Liubituwa". Może to jest nasze Lupfurdum?
Każdą nazwę trzeba by było osobno analizować, a i tak nie zawsze z sukcesem.

Przy okazji: link do strony Białczyńskiego ze słownikiem języka pali, z którego najprawdopodobniej korzystał K. Dudkowski: bialczynski.wordpress.com/...podobienstwa-jezyka-polskiego-i-pali
13. Wcale nie mialem...inspe71 • 2016-03-18

Wcale nie mialem zamiaru nikogo tu atakować. Przeciwnie, skopiowalem ten dawny artyukul Pana Jóźwiaka i nowszy artykul  Adriana Leszczyńskiego tez.
Zdaje sobie sparawe z tego ze mowienie o przeszlosci to w znacznej mierze mowienie
w oparciu o prawdopodobienstwo, tym razem Adrian ulozyl fakty  bardzo dobrze, ale
zawsze moga pojawic sie nowe fakty i nowe interpretacje, i to  znaczy, ze nie powinnismy  rezygnowac z  innych teorii.( zawartych w artykule Pana Jóźwiaka )
 Jestem wdzieczny wszystkim bez wyjatku autorom  TARAKI. za ciekawe artykuly .
[foto]
14. Pali??Wojciech Jóźwiak • 2016-03-18

Brać dane od Białczyńskiego? Przecież on jest programowym pisarzem-fantastą. W dodatku na tyle biegłym, że w tym co pisze i publikuje zręcznie zaciera granice między znanym, prawdopodobnym a zmyślonym.
15. Teoria slawizacji starej ludnosciinspe71 • 2016-03-19

8. Autor • autor: annamonta 2016-03-17 17:29:04  :  "Wyjaśnienie przez Pana tego zjawiska (slawizacja „staroeuropejskiej” bałkańskiej ludności I2 ) mnie nie przekonuje.  "

Teoria slawizacji starej ludnosci balkanskiej jest dosc stara i popularna .
Wzajemne odosobnienie pewnych skupisk ludnosci serbskiej zauwazyl jeszcze A. Hilferding (rosyjski slawista i slowianofil ),  takie serbskie  odosobnienie w jego tekstach wyraza slowo "straszne". https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Hilferding.
Zjawisko takie probuje sie tlumaczyc roznie : geografia terenu, slawizacja jezykowa miejscowej ludnosci nie-slowianskiej  lub "serbizacja"  ludnosci slowianskiej przez znacznie pozniejsze fale  migracji slowianskiej

16. Cd.NN#9123 • 2016-03-19

Zapożyczenia "kentumowe", brane jako "italskie/weneckie", wspominane tutaj (i kiedyś przez p. Jagodzińskiego) mogą pochodzić z okresu o wiele wcześniejszego, już 2000 lat p.n.e. na terenach zachodniej Polski, NRD i Czech istniała kultura unietycka tworzona przez proto-Celtów (R1b) w momencie ich wędrówki do zachodniej Europy z terenów Bliskiego Wschodu przez Ukrainę i Bałkany. Italscy Wenetowie w czasach rzymskich to moim zdaniem bujda - poza brakiem odpowiednich genów wśród Polaków, rzymscy kronikarze i ogólnie Rzymianie tam zapuszczający się rozpoznaliby ich jako "swoich", co więcej, italskie tereny dość szybko stałyby się częścią Imperium Rzymskiego.

Zastanawiają mnie jeszcze Bałtowie, którzy według allochtonistów nie dość, że żyją na swoich terenach od zawsze, to jeszcze zajmowali tereny o wiele większe niż dzisiaj (według skrajnej wersji prawie całą dzisiejszą Polskę). Szkoda tylko, że nie wyjaśnili, dlaczego Germanie ominęli ich szerokim łukiem, dlaczego pomimo sąsiedztwa z Germanami nie wzięli udziału w wędrówkach ludów ani dlaczego, pomimo potencjału, nie kolonizowali Europy Środkowo-Wschodniej wraz ze Słowianami - na Bałkanach powinno dziś istnieć przynajmniej jedno państwo bałtyckie.

Wydaje mi się, że ta teoria również może mieć podtekst polityczny, podobnie jak kossinizm. Na przełomie XIX i XX wieku istnienie niepodległej Litwy było w interesie państwa pruskiego, aby osłabić wpływy polskie, i to oni sztucznie podsycali Litwinom świadomość narodową, nastawiając ich skrajnie antypolsko, wobec czego Litwini odcięli się od dziedzictwa RON i uznali się za kontynuatorów Litwy z wczesnego średniowiecza, być może wymyślono na te potrzeby starożytne Imperium Bałtów. Nie bez znaczenia jest fakt, że jedną z jego głównych propagatorek była litewska archeolog Maria Gimbutas, która podczas II wojny światowej, i to w czasie, gdy piece Auschwitz dymiły pełną parą, doktoryzowała się w nazistowskich Niemczech.
17. O.K.NN#8820 • 2016-03-19

Pan Adrian: „Słowiańskojęzyczne państwa bałkańskie (poza Słowenią) musiały być w większości zeslawizowane, co potwierdzają źródła pisane, gdyż hg R1a1, choć wyraźnie obecna, nie jest tam dominująca.”

O.K. Tylko problem polega na tym, że tą przybyłą na Bałkany w I tysiącleciu hg była podobno hg I2. Oczywiście nie przybyła jak wirus czy zarazek tylko wraz z ludnością o określonym języku, etnosie. Dlatego pytam czy hg I2 charakteryzowała przybyłych na Bałkany Słowian, czy jakiś inny etnos. Czy to byli Słowianie z hg I2, którzy zdominowali językowo bałkanską ludność (w tym stare klady R1a1)? Bo jeśli nie byli Słowianami to może przyjęli jezyk miejscowych?

inspe71: „Teoria slawizacji starej ludnosci bałkańskiej”

Jakim językiem mówiła stara ludność bałkanska?
18. annamontainspe71 • 2016-03-19


https://pl.wikipedia.org/wiki/Słowianie_południowi

"Osadnictwo słowiańskie nałożyło się na wcześniej zamieszkującą te tereny ludność autochtoniczną - Daków, Traków, Ilirów, w dużej części już wtedy zromanizowaną bądź zhellenizowaną."   -  Chyba mówiłi w którymś z tych języków.

Chcialbym tez zauwazyc, ze nie jestem autorem tych teorii

annamonta :
"O.K. Tylko problem polega na tym, że tą przybyłą na Bałkany w I tysiącleciu hg była podobno hg I2."  - slowo podobno rzeczywiscie  jest indykatorem problemu.


19. szukanie naprawdę rdzennej ludności UEJerzy Pomianowski • 2016-03-19

Hg I2 jest utożsamiana z kromaniończykami "jaskiniowcami", czyli z ludźmi którzy przetrwali epokę lodowcową w cieplejszych rejonach Europy. Przybyli zaś do niej bardzo dawno, ok 40 tyś lat temu z Bliskiego Wschodu. Początkowo osiedli gdzieś w okolicy Czech i Ukrainy. Z czasem opanowali Skandynawię.  Można twierdzić że tylko I1 i I2 to rdzenni mieszkańcy Europy,  choć moim zdaniem to przesada, pojawienie się pod koniec epoki lodowcowej (jakieś 10 tyś lat temu) powinno wystarczać również innym ludom do otrzymania papierów rdzennych europejczyków. Ludy R1a i R1b przybyły w nasze rejony trochę później.
Jakim językiem mówili jaskiniowcy - trudno zgadywać. Nie wiem czy są ślady ich języka w językach bałkańskich. W germańskich podobno jakieś są.
20. Ilirka?NN#8820 • 2016-03-19

„Chyba mówiłi w którymś z tych języków. „

Jasne. Chyba mówili. Pokaż jakiś tekst. Może nie wiem, ze jestem Ilirką?

Sama zaglądam do wikipedii. Kopalnia. Spójrz ile plemion germańskich spłodzono w Skandynawii. Znasz płodniejszą część globu?

Gdzie są ich geny na gockich terenach? Tych z Zach. Europy. Albo Bałkanów?

„Podobno”…..jak nie pasuje, to usuń. Zastąp czym chcesz.
21. "Jasne. Chyba mówili....inspe71 • 2016-03-20

"Jasne. Chyba mówili. Pokaż jakiś teks"

Ale pani nie rozumie, ze ten terytorium  byl dobrze znany autorom antycznym.   Np. plemiona trackie występowaly juz w antycznych zrodlach literackich u najwczesniejszych znanych nam autorow starozytnych, jak np. Homer.

"Kopalnia"

A dlaczego taka pogarda dla wikipedii ? Przeciez artykuly pisze sie w oparciu o literature naukowa, artykuly zawieraja bibliografie.

" „Podobno”…..jak nie pasuje, to usuń. Zastąp czym chcesz. "

Nie widze sensu w wykonywaniu takich czynnosci a i bezcenna wiedza powinna
 pozostac dla  potomnych w stanie nietknietym
[foto]
22. @annamontaAdrian Leszczyński • 2016-03-20

@annamonta: Tak, R1a1 to także gen prabałtyjski.Skąd się wzięło R1a1 u Bałtów, to opisuję w moim innym artykule: "Języki indoeuropejskie a genetyka".
Moje pytanie do Pani: Wg jakich historyków i na podstawie czego na Białorusi Słowianie pojawili się nie wczesniej niż w VII w.????? Skąd Pani wzięła tę rewelację???
Drugie pytanie: Skąd Pani wzięła informację, że I2 podobno przybyło na Bałkany już w czasach nowożytnych, z rejonu wschodnich Karpat????? Skąd Pani czerpie tak egzotyczną wiedzę?
Krótko odpowiem: I2 jest to gen staroeuropejski, obecny na naszym kontynencie prawdopodobnie jeszcze przed przybyciem R1b i R1a1. Przedstawiciele I2 obecni byli niemal w całej Europie w niewielkich grupach. Wg obecnego stanu wiedzy hg I wykształciła się na Bałkanach ok. 25.000 lat temu. Także hg I2 wykształciła się na Bałkanach, tyle że ok. 17.000 lat temu. Gałąź I2b powstała w Europie Środkowej 13.000 lat temu, a gałąź I2a na Bałkanach 11.000 lat temu. 
Owszem, jakaś podgałąź środkowoeuropejska I2 musiała zjawić się na Bałkanach wraz ze Słowianami ok VI w. Szczegółów powinny dostarczyć kolejne badania genetyczne i archeogenetyczne. I2 jest bowiem także hg słowiańską, którą R1a1 wchłonęli do swojej społeczności w czasach neolitycznych asymilując ją. Zatem, jeśli Słowianie wędrowali na Bałkany, to zarówno ci o hg R1a1 jak i ci o hg I2. Stanowi ona od ok. 12% do nawet ok. 30% u Słowian. Ekspansja Słowian na Bałkany spowodowała, że zasób miejscowej obecnej tam od dawna hg I2 powiększył się o tę przyniesioną przez Słowian w VI / VII w. Zatem zgadzam się z tym, co napisał Pan Jerzy w komentarzu 19. 
A w kwestii Ilirów w pełni zgadzam się z tym, co pisze inspe71. Podejrzewa się, że Ilirowie byli ludem IE, jednak super dowodów brak. Bez względu jednak jakim mówili językiem, byli obecni na Bałkanach do dawna. Bałkany nie były pustką osadniczą.

23. "Podejrzewa się, że...NN#9123 • 2016-03-20

"Podejrzewa się, że Ilirowie byli ludem IE, jednak super dowodów brak. Bez względu jednak jakim mówili językiem, byli obecni na Bałkanach do dawna. Bałkany nie były pustką osadniczą."

Języki iliryjskie, dackie i trackie były, podobnie jak bałtosłowiańskie satemowe. Z mapek Eupedii widać, że ok. 2000-1500 lat p.n.e. miała miejsce częściowa ekspansja R1a1 na Bałkany, wydaje mi się, że w ten sposób powstały ww. języki - przez nałożenie na prajęzyki substratu indoeuropejskiego (powstałyby podobnie, jak współczesne germańskie).


Z ostatniej chwili:
Na portalu historycy.org podano, że w tym roku mają być ogłoszone wyniki Y-DNA z kultury wielbarskiej, z nieoficjalnych przecieków wiadomo, że jej ludność nie była podobna do obecnej ludności Niemiec.
Mają być ogłoszone także wyniki z Hiszpanii, co też powinno nam dużo pomóc, o czym na tym portalu pisano już wielokrotnie.
[foto]
24. @Wojtek i masiczek5Adrian Leszczyński • 2016-03-20

@Wojtek: Po pierwsze, to muszę wziąć w obronę blog Białczyńskiego. Z poglądami samego Białczyńskiego nie trzeba się ani w stu, ani nawet w 10% zgadzać, natomiast na jego blogu jest dużo bardzo ciekawych materiałów, zwłaszcza nt. genetyki. Artykuł z jego strony, do którego podałem linka (vide kom. nr 12) nie napisał sam Białczyński. Artykuł jest w j. angielskim. Na jego końcu jest słowniczek z wieloma wyrazami j. pali. Tego, to sobie nikt raczej nie zmyślił. Poza tym tak jak napisałeś: zawsze można sprawdzić te słowa w słowniku (np. ang.-palijski).
Nie zgodzę się także z tezą, którą zaciągnąłeś chyba od Greya i Atkinsona). Większość badaczy uważa, że j. słowiańskie i aryjskie są sobie najbliższe spośród innych języków IE. Widzę, że na podobne tematy już mieliście okazję rozmawiać na tarace już w 2012 r: http://www.taraka.pl/mapy_haplogrup

Inna sprawa: pamiętasz jak jakiś czas temu rozmawialiśmy nt. powstania rasy białej? Podejrzewaliśmy, że przyczyną tego powstania był klimat (mniejsze natężenie promieni słonecznych) i dieta. Mieliśmy rację. Polecam taki oto fajny animowany filmik - niestety jest w j. angielskim: "Why Are Europeans White?".  

@masiczek5: Zgadzam się z Twoimi komentarzami nr 16 i nr 23. Pisałem już, że zachowanie Bałtów było dziwne, że nie wkroczyli na opuszczone przez "Germanów" ziemie? Zmarnować taką okazję wydaje się skrajnie nieracjonalne. Stali w miejscu jak słupy i ani drgnęli. A może ich nieracjonalne zachowanie spowodowane było czym innym? Może nie było żadnej pustki osadniczej? I może dawni mieszkańcy ziem polskich mieszkali tu od pokoleń??? Zgadzam się także z tezą, że nie było tu żadnych Italiańców. Wenedowie byli Słowianami, a nie Italiańcami. W ostatnich tygodniach natknąłem się znowu na kolejną przesłankę świadczącą o tym, że teren zamieszkiwania Słowian był dużo bardziej rozleglejszy niż nam się wydaje.
Na koniec "dwa" słowa nt. R1a1 i jej ekspansji na Bałkany ok. 2000-1500 r p.n.e. Pokrywa się to z ogólną wiedzą nt. przybycia na ziemie greckie Hellenów - indoeuropejskiego ludu z północy. To kolejny obok Ariów odłam "Prasłowian", który podbił inne ziemie i który był odpowiedzialny za ekspansję j. IE. Badania genetyczne powinny to wyjaśnić. Ktoś kiedyś wspominał, że rzeźby herosów starogreckich mają mocno środkowoeuropejski (a nie śródzie
[foto]
25. Sanskryt pali!Wojciech Jóźwiak • 2016-03-20

Teksty ze strony http://wspanialarzeczpospolita.pl nie są żadnym "źródłem", to jest jakaś radosna twórczość, folklor sieciowy.

Autor, jeśli podaje fakty (a przykłady słów w obcych językach SĄ faktami) musi je SAM sprawdzić, a nie ciężar sprawdzania zrzucać na czytających --- "zawsze można sprawdzić te słowa w słowniku" --- nie, Adrianie, to AUTOR ma obowiązek wiedzieć, co pisze.

"Większość badaczy uważa,"  -- Większość, czyli kto?  -- "że j. słowiańskie i aryjskie są sobie najbliższe spośród innych języków IE." --- Dowody, proszę.
[foto]
26. dokończenie kom. 24Adrian Leszczyński • 2016-03-20

cd.:...Ktoś kiedyś wspominał, że rzeźby herosów starogreckich mają mocno środkowoeuropejski (a nie śródziemnomorski) wygląd. Wiele lat temu moi znajomi byli w Grecji i opowiadali mi o historii tego kraju. Ich grecki przewodnik powiedział im, że Grecy kiedyś byli blondynami o jasnych oczach. Zdziwiło mnie to info. Dziś wiem już o co chodziło: Hellenowie przybyli z północy byli blondynami o jasnych oczach. Miejscowi Pelazgowie wyglądali zaś inaczej - bardziej po "śródziemnomorsku".

Co do badań Y-DNA k. wielbarskiej: Jak to?? "Wielbarczycy" nie byli podobni do Niemców??? A do kogo??? To niemożliwe!!! Pan Kossinna nie mógł się mylić ;-) Myślę, że dzieje się to, co już od dawna głoszę: allochtonizm umiera na naszych oczach i nic już tego procesu nie zatrzyma.
A co do przodków Słowian: to nie byli ciamcie w łapciach i zadartych lnianych gaciach (cytat z art. jednej allochtonistki). To był wielki i potężny lud, który co jakiś czas wyskakiwał ze swoich siedzib na podbój innych ziem. Pora to wreszcie zrozumieć. Ten lud udomowił konia i prawdopodobnie zbudował rydwan. Stąd wzięła się jego siła. Ten lud rozniósł j. IE po Europie i Azji.


@Wojtek: Zgadzam się z Tobą, że Dudkowski powinien podać źródło, na które się powołuje. Mimo to, pozwoliłem sobie podać kilka słów z jego artykułu. Oprócz niego podałem też artykuł anglojęzyczny [przypis 19], w którym także jest porównanie słów słowiańskich ze słowami sanskryckimi i w j. hindi. Podałem też artykuł ze strony Białczyńskiego, w którym też są takie porównanie z j. pali. Autor artykułu to Polak mieszkający kiedyś na Sri Lance. A o podobieństwie j. słowiańskich i aryjskich pisał m.in. I. Pietraszewski, o którym wspominam w tekście. Został on za to usunięty przez Niemców z katedry na uniwersytecie. W sieci wiele razy widziałem teksty nt. tych podobieństw. Zresztą zwolennicy podziału na satem i kentum  zaliczają do satem zarówno j. słowiańskie jak i aryjskie i przez to widzą ich bliskie podobieństwo.
A teraz ja mam pytanie: kto oprócz Greya i Atkinsona jest zwolennikiem tezy, że słowiańskie i aryjskie są tak samo podobne do siebie jak np. germańskie i aryjskie?

P.S. A propos Białczyńskiego: mój Czytelnik napisał mi maila i podał taki oto zaskakujący link:  https://bialczynski.wordpress.com/2016/03/19/taraka-adrian-leszczynski-jezyki-slowianskie-a-haplogrupa-r1a1/ .
Przyznaję, że zaskoczyło mnie to, ale i ucieszyło.
27. "Zdziwiło mnie to...inspe71 • 2016-03-20

"Zdziwiło mnie to info. Dziś wiem już o co chodziło: Hellenowie przybyli z północy byli blondynami o jasnych oczach. Miejscowi Pelazgowie wyglądali zaś inaczej - bardziej po "śródziemnomorsku". "

Znaczna role odegrala tez polityka asymilacyjna i unifikacyjna  A. Macedonskiego
[foto]
28. @inspe + dwa inne fakty dot. artykułuAdrian Leszczyński • 2016-03-20

Być może, Panie inspe. Tak mogło być, jak Pan pisze.

Przy okazji w celu uzupełnienia artykułu:

1. Nie wspomniałem w nim o badaniach żeńskiego DNA (tzw. mtDNA), bo rzecz dotyczyła męskiej hg R1a1. Jednak warto wspomnieć, że polscy badacze mtDNA także wskazują na autochtonizm Polaków/ Polek w Odrowiślu. Oprócz prof. Tomasza Grzybowskiego z Bydgoszczy, o którym już na tarace wiele razy pisaliśmy,  warto też napisać o pracy międzynarodowego zespołu pod kierownictwem dr Anny Juras z Poznania pt. "Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia" z 2014 r. W pracy udział brało czterech polskich naukowców, w tym słynny prof. Janusz Piontek, a także Mirosława Dabert i Jakub Z. Kosicki.

2. Odnośnie słowiańskich nazw pastwisk we Wsch. Tyrolu, to muszę poinformować, że na terenie występowania hg R1a1 jest miejscowość Matrei in Osttirol. Przez całe wieki do początków XX w. miejscowość ta nosiła nieco inną nazwę - Windisch-Matrei. Chyba nie muszę tłumaczyć, że przymiotnik "Windisch" znaczy po niemiecku tyle co "Słowiański". Mianem "Winden" lub "Wenden" Niemcy do dziś nazywają Słowian Zachodnich. Dowodów jest cała masa i już o tym miałem okazję wspomnieć zarówno w artykułach jak i w komentarzach. Zresztą można poczytać: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenedowie . W Bawarii były w średniowieczu dwa słowiańskie plemiona: Moin-Winidi oraz Ratanz-Winidi .
29. Co do podobieństw między językiem słowiqńskim a sqnskrytem.NN#9483 • 2016-03-21

https://borissoff.wordpress.com/2012/11/18/russian-sanskrit-verbs-3/Jest to blog Rosyjskiego lingwisty który obrał sobie za cel porównania obydwu języków.Ciekawy jest też film na serwisie You Tube zrobiony przez hindusa ze znajomością sanskrytu pod tytułem "Sanskrit vs Slavic"
30. Dziękuję wszystkim za...NN#8820 • 2016-03-21

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.

Panie Adrianie: Informacje czerpię zupełnie tak samo jak wszyscy inni, z otoczenia.         Z różnych źródeł. Następnie w procesie, nazywanym samodzielnym, niezależnym myśleniem ( przynajmniej ja to sobie tak nieskromnie zwę) powstaje moja wiedza. A że mam świadomość, że jest to tak naprawdę jedynie moje przekonanie, mój osąd czasami staram się ją weryfikować przez  kontakt z wiedzą (przekonaniem, spostrzeżeniem) innych.

Tym razem mam inny problem ze zrozumieniem. Np. w podanym przez Pana źródle “Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe” w abstrakcie jest zdanie: “These results provide support for the theory of a steppe origin of at least some of the Indo-European languages of Europe.”  To „at least some” nie obejmuje wszystkich IE w Europie i nie wiem czy step należy uważać za ojczyzne PIE, czy za źródło jedynie jakiejś niewymienionej w w/w pracy podgrupy języków indoeuropejskich.


[foto]
31. @annamonta: Pani Aniu,...Adrian Leszczyński • 2016-03-21

@annamonta: Pani Aniu, napisała Pani tak skrajnie egzotyczną rzecz, że Słowianie są na Białorusi dopiero od VII w., że aż ze zdumienia zmuszony byłem o zapytanie skąd Pani wzięła tę rewelację. Bo nawet allochtoniści uważają, że kolebka Słowian to właśnie pogranicze dzisiejszej Białorusi i Ukrainy.
Odpowiadając zaś na Pani pytanie, dlaczego autorzy zacytowanej przez Panią pracy użyli określenia "step jest kolebką przynajmniej niektórych z indoeuropejskich języków", wydaje mi się, że autorzy zrobili to z przezorności, bo nie mają na 100% pewności, że wszystkie co do jednego ludy indoeuropejskie miały stepowy epizod. Być może inne ludy IE oddzieliły się wcześniej od swych pobratymców, zanim ci dotarli na step, i doszli do Europy inną drogą omijając stepy. Mając to na uwadze, autorzy pracy użyli takich, a nie innych słów.

@gqrki3: Bardzo dziękuję za podanie kolejnych interesujących źródeł o podobieństwach j. słowiańskich z sanskrytem. Obejrzałem filmik na youtube "Sanskrit Vs Slavic", który polecam. Na końcu filmiku jest spis podobnych słów. Za stronę do Konstantina Borisoffa także dziękuję. Nie ma wątpliwości, że sanskryt jest bardzo podobny do j. słowiańskich. 
[foto]
32. Legendarne podobieństwo sanskrytu do słowiańskichWojciech Jóźwiak • 2016-03-21

Wziąłem słownik sanskrycko-niemiecki Klausa Myliusa (Leipzig 1980) i policzyłem, które słowa na literę k ( i kh) są zgodne ze słowiańskimi. Słów na te litery jest około 800, podobieństw jest kilka – 12, z czego zapewne nieprzypadkowych 10. Trochę mało. Niżej wszystkie, które znalazłem. Tylko w 3 (trzech!) przypadkach w jakimś stopniu zgadza się i brzmienie i znaczenie: kaszel, czarny, kosa. (Dwukropek jest zamiast znaczka długości samogłoski, kropka przy literze zamiast nad lub pod nią. „Bańkowski” to oczywiście słownik etymologiczny Andrzeja Bańkowskiego.)


[ka:ka – wrona (kaczka – zapewne przypadkowe podobieństwo)]

ka:la – czarny, granatowy (kał, skalać, niepokalany)

ka:s, ka:sate – kaszleć, kaszel (Bańkowski potwierdza)

kila – kołek, klin (kół, kłuć, klecić?)

kr. (rdzeń), stąd karman, sam.skr.ta (sanskryt) – czynić (Bańkowski: czary)

kr.mi – robak (czerw – nie jest dokładnym odpowiednikiem, powinno być *czerm, ale to słowo zaginęło)

kr.s.n.a – czarny (wg Bań. dokładny odpowiednik)

keśa – włos/y (czesać, kosa – warkocz)

[kon.a – kąt (zapewne przypadkowe podobieństwo; słowo sanskr. może być pożyczone z gr. go:nia – kąt)]

kratu – siła duchowa, wola (czart – wg Bań.)

kravis, kravya – surowe mięso, padlina (krew)

ks.am – ziemia (prapokrewne, mimo braku podobieństwa)


Jeśli będę liczyć na inne litery, dam znać.

UWAGA: Skreśliłem trzy słowa, które okazały się zapożyczeniami z drawidyjskich. Wyjaśniam niżej.

33. Life of BrianNN#9485 • 2016-03-21

https://www.youtube.com/watch?v=IIAdHEwiAy8czy to przypadek (a może angole się pomylili?) skąd takie podobieństwo zdaniaROMANUM ITE DOMUM doRzymianie idźcie do domu
34. Podobienstwo wynika ze...inspe71 • 2016-03-22

Podobienstwo wynika ze wspolnych indoeuropejskich korzeni . Polsk. iść, staropolsk. ić,
lac. ire = i + re ~ staropolsk. ić =  i + ć.
[foto]
35. Legendarne podobieństwo c.d.Wojciech Jóźwiak • 2016-03-22

Trzy słowa sanskryckie z poprzedniej notki okazały się być pożyczkami z drawidyjskich -- akurat te przykłady znalazłem w napisanym przez prof. Tadeusza Pobożniaka (1910-91) rozdziale "Języki indyjskie" w książce "Języki indoeuropejskie", t. I, 1986. Skreślamy je i zapominamy, i pozostaje 9 sanskryckich słów na litery k, kh, które są pokrewne słowiańskim.
[foto]
36. w końcu kiedyś trzebaGrzegorz Halkiew • 2016-03-23

To dobrze, że jest coraz więcej opracowań na temat  słowiańskiego etnosu. Ta dziedzina  od wieków była spychana na margines naukowego poznania. 
Jedna z najmłodszych haplogrup łączona jest z Ariami, a ci z kolei z grupą indoirańską. A gdzie mieszkali ich przodkowie? 
Niektórzy wskazują na tereny obecnego Kazachstanu jak i Mongolii. Od tych rozważań już blisko do pierwszej mitycznej (mitycznej?) stałej siedziby pra Ariów- siedziby odciętej murem chińskim od ludów barbarzyńskich. Jeśli jednak ktoś będzie w tamtych czasach szukać hg R1A1 , to chyba nie rozumie czym jest mutacja. 
Myślę, że ważną rzeczą jest badanie historii hg R1A1, ale dobrze jest też co pewien czas umiejscowić tą haplogrupę i w czasie i spojrzeć na nią jak na jeden element układanki Wielkiej Wędrówki Ludów i mutacji genetycznej wiodących grup etnicznych w poszczególnych epokach. Uważam to za konieczne, aby pozbyć się między innymi poczucia złudnej wyższości, jak i wzbudzić w sobie nie tylko zrozumienie, ale i szacunek dla praprzodków. 
Nie zapominajcie proszę, że przed pojawieniem się kultury anglosaskiej, była rzymska, grecka, chaldejsko-babilońsko-asyryjska, staroegipska i staroindyjska. A co wcześniej? może Atlantyda z Hiperboreą, Lemuria? A może by tak to wszystko połączyć i pokazać, jak rozwijała się ludzkość- od rasy czarnej, czerwonej, poprzez żółtą do białej. Bo chyba nikt rozsądnie myślący nie spodziewa się tego, że człowiek został już w gotowej postaci zaszczepiony na Ziemi w małpoludzie przez Kosmitów. No, mówiąc nikt, trochę przesadzam ;)
Miłego dnia.
[foto]
37. Jesteśmy łaciaciWojciech Jóźwiak • 2016-03-23

Haplogrupę Y mamy po ojcach (mają ją tylko mężczyźni) i jeśli ktoś ją ma w formie R1a1, to ma męskich przodków gdzieś ze Stepu, oczywiście w pewnej epoce, powiedzmy 10 tys lat temu.
Mitochondrialne DNA mamy po matkach (i tylko kobiety przekazują je dalej) i nasze pramatki żyły w południowej Europie w refugiach glacjalnych.
Język szedł jeszcze innymi drogami i językowy urhajmat dla języków indoeuropejskich jest w dorzeczu Dunaju.
Jeszcze inaczej przyszła KULTURA: masze kulturowe początki są w 80% w dawnej Grecji, 15% u starożytnych Żydów, 5% memów jest tubylczych.
38. Akademicki bastion SaturnaNN#9468 • 2016-03-23


Pomimo tego, że nie ze wszystkimi twoimi wnioskami się zgadzam Adrianie, to dobrze, że tego typu artykuły pojawiają się na Tarace. Jakkolwiek tego co publikujesz nie wolno przyjmować bezkrytycznie, to ożywione dyskusje prowadzone w komentarzach do tekstów twego autorstwa dowodzą, że jest się o co spierać. Pewne powszechnie uznawane "prawdy" naukowe powinny być traktowane bez nabożnej czci, którą próbuje się niejednokrotnie wymusić. Dobrym przykładem akademickich mitów jest osoba Williama Szekspira - cenny artykuł na ten temat zamieścił kiedyś tutaj Jacek Dobrowolski:
Szekspir to nie tylko Marlowe!
Cytat:
Niezwykłym jest również to, że ten erudyta nie zadbał o wykształcenie córek analfabetek, w chwili śmierci nie posiadał ani jednej książki, a jedyny rekopis jaki po sobie zostawił, to nagryzmolony niewprawną ręką testament. Tak więc „Stratfordzki Bard“ nie mógł stworzyć 37 dramatów, cyklu 154 sonetów, ani dłuższych poematów. Wielu szekspirologów zdaje sobie z tego sprawę, ale z szekspirologami jest tak jak z sumerologami, egiptologami czy sinologami. Akademicka szekspirologia była wiedzą tajemną, mocno zdogmatyzowaną i coraz bardziej przyczynkarską. Tak jak ustalono kolejność dynastii wspomnianych cywilizacji, tak też ustalono kolejność powstawania dramatów Szekspira oraz ilość źródeł z jakich korzystał. Ten akademicki bastion Saturna lekceważył niezależnych badaczy. Jednakże, jak to zwykle bywa w sporze dogmatyków z innowatorami, ci ostatni znaleźli tak wiele dowodów na odmienne interpretacje, że akademicy musieli ustąpić i nie ma już jednej, politycznie poprawnej, obowiązującej interpretacji Szekspira.

Ciekawym przykładem jest sprawa chronologii dziejów starożytnego Egiptu: o czym można przeczytać w podlinkowanym niżej artykule Wikipedii, chodzi o ustęp pt. "Znaczenie erupcji dla chronologii starożytnej"
Santoryn
cd. w komentarzu nr 40
[foto]
39. jesteśmy łaciaciGrzegorz Halkiew • 2016-03-23

a propos Grecji i Żydów. 
Północno-wschodnia afrykańska populacja haplogrupy E, bardzo stara, bo powstała ok. 52.000 lat temu i żyjąca głównie w północno-wschodniej i północnej Afryce (zwł. Egipt i Etiopia), przybyła głównie przez małoazjatycką Anatolię do Grecji (jako Fenicjanie?), w okresie przed-rolniczym, około 7000 lat przed Chr. 
Haplogrupie E1b1b1a2 (V-13) nieśmiało przypisuje się przyniesienie do Europy elementów kultury znad Nilu oraz - obok hg I2a2 (M423) - upowszechnienie na Wybrzeżach Śródziemnomorskich rolnictwa, przejętego od przybyłej z Anatolii w Azji Mniejszej haplogrupy J2b2 (M241). 
Haplogrupa E, po powstaniu zapewne poza Afryką głównie powróciła do Afryki Północno-Wschodniej, najpierw głównie do dorzecza Nilu (Egipt, Sudan); potem rozprzestrzeniła sią prawie na całą Afrykę, zwłaszcza północną, gdzie najliczniej występuje wśród marokańskich Berberów. Poprzez Bliski Wschód (Lewant), jako mutacja E-M78, przeszła ku europejskim Bałkanom. Tu z kolei powstała jej europejska mutacja E-V13, oznaczona jako haplogrupa E1b1b1a2. Wyróżnia Grecję, gdzie dziś stanowi 27% ludności, a wśród Greków na Peloponezie nawet 47%. Nieco mniej wśród Albańczyków w Albanii, Serbii, Bośni i Macedonii. W Słowacji stanowi 11%, a w Polsce około 3,5%. Haplogrupa E znalazła się i w naddunajeckim regionie w ilości 5% społeczności (Kobylanka, Wadowice Górne i Małastów – tu podający się jako Łemko). Ta haplogrupa wyróżnia Łemków i w ten sposób jakby wskazuje na ich właściwe pochodzenie: od greckich i albańskich pasterzy.
40. O dogmatach, cd. komentarza nr 38NN#9468 • 2016-03-23


Cytat:
Popioły pochodzące z wybuchu wulkanu Thera zostały odkryte przez archeologów w warstwie zwanej IA (terminologia archeologii egejskiej) związanej z okresem późnominojskim. Na podstawie podobieństwa ceramiki pochodzącej z okresu udało się ustalić, że erupcja miała miejsce za rządów egipskiego króla Ahmosea (Jahmesa) lub nieco później (XVIII. dynastia). Manfred Bietak podczas wykopalisk w Tall ad-Dab (Izbat Hilmi) odkrył ponadto pumeks w kontekście stratygraficznym datowanym na okres pomiędzy panowaniem Ahmosea a Totmesa III. Ponieważ chronologia starożytnego Egiptu została ustalona już wcześniej na podstawie retrokalkulacji dokonanych w oparciu o tzw. cykl Sotisa, egiptolodzy założyli, iż wybuch na Santorynie miał miejsce w II połowie XVI wieku p.n.e. Jednakże próbki materiału pochodzącego z erupcji poddane analizie metodą 14C umiejscawiały erupcję w okresie 1760-1540 p.n.e. ze wskazaniem na okres wcześniejszy. Podczas Trzeciego Międzynarodowego Kongresu poświęconemu erupcji Thery uczestnicy założyli, iż omawiane zdarzenie miało miejsce w I. połowie XVII wieku p.n.e. Wnioski wulkanologów zostały jednak stanowczo odrzucone przez egiptologów, którzy nie zamierzali zmieniać ustalonej chronologii egipskiej wskazując na małą wiarogodność datowania za pomocą metody węgla radioaktywnego. Należy przy tym zaznaczyć, że zmiana chronologii starożytnego Egiptu oznaczałaby zmianę całej chronologii starożytnej dla II. tysiąclecia p.n.e.
Widać na powyższym przykładzie wyraźnie, że odkrycia dokonane w ramach jakiejś dziedziny wiedzy niekoniecznie muszą być uznawane w innej, a co więcej wypracowanie jakiegoś konsensusu wydaje się sprawą odległą, tym bardziej, gdy dwie strony sporu zarzucają się wzajemnie pełną tytulaturą naukową, ilością publikacji w recenzowanych czasopismach, czy wysokością przyznanych grantów. Patrz Datowanie sotisowe. Bywa jednak i tak, że jakieś odkrycia dokonują rewolucji w istniejących klasyfikacjach. Odkrycia genetyczne ostatnich lat spowodowały znaczne zmiany w klasyfikacjach organizmów żywych, okazało się dla przykładu, że sokoły nie są bliżej spokrewnione z jastrzębiowatymi a bliżej im genetycznie do papug.
41. Post przeniesiony z...inspe71 • 2016-03-25

Post przeniesiony z innego watku  :
http://www.taraka.pl/index.php?id=united_minorities#end_of_article


autor: Tomasz Żywy2016-03-25 17:50:30   :
" Otóż to. BYŁ rodzinny, a następnie plemienny. Dla narodu i dzisiejszych wspólnotowości nie ma on znaczenia.  "

Niestety,  w jezykach slowianskich slowo "narod"  pochodzi  ze  slowa "ROD".

Jezyk zas we wspolczesnej nauce jest rozumiany jako swiadomosc zboiorowa czyli narodowa, tj nawet  swiadomosc narodowa wskazuje na pokrewenstwo (= ROD),  tj na zwiazek  krewny (przez krew),  tj na biologie (zwiazek biologiczny).

Czy powinienem coś dodać ?
42. Coś dodam od... • autor: adanutka6inspe71 • 2016-03-26


 autor: adanutka6   "Coś dodam od"

 Jesli post #42 jest odpowiedzia na post #41, to chcialbym zwrocic uwage na to, ze
post #41  to odpowiedz na post  #14  przeniesiony z innego watku :  http://www.taraka.pl/index.php?id=united_minorities#end_of_article  -  w tym watku  chodzilo o biologie, swiadomosc narodowa i inne  kategorie i to wszystko nie ma zwiazku z tematem Aryjskim.  Niestety  Pan  Jozwiak dlaczegos  uwaza,  ze rozmawialismy o halogrupach i zagrozil kasowaniem wpisow, dlatego  odpowiedzialem w tym watku, co i doprowadzilo  do pewnego nieporozumienia

 
[foto]
43. inspe71:Wybacz, nie zauważyłem...Tomasz Żywy • 2016-03-28

inspe71:
Wybacz, nie zauważyłem przeniesienia dyskusji do komentarzy pod tym artykułem. Nie wiem też czy to odpowiednie miejsce, bo haplogrupy nie były rdzeniem polemiki.
Dlatego też nie mam zamiaru dalej kontynuować tutaj rozmowy. Wspomnę tylko, że w moim odczuciu naginasz troszkę pojęcia pod własne tezy i robi się z tego dziwaczny tygiel (bez urazy). "Jezyk zas we wspolczesnej nauce jest rozumiany jako swiadomosc zboiorowa czyli narodowa, tj nawet  swiadomosc narodowa wskazuje na pokrewenstwo (= ROD),  tj na zwiazek  krewny (przez krew),  tj na biologie (zwiazek biologiczny)." 
Język rozumiany przez naukę jako świadomość zbiorowa? Nauka nie jest obecnie w stanie zweryfikować istnienia takiego tworu (świadomości zbiorowej), nie mówiąc już o tak doniosłych wnioskach. Sam język natomiast jest elementem kultury (tego poddać w wątpliwość raczej nie sposób). Poza tym, skoro nośnikiem świadomości narodowej miałby być język, to przeczy to tezie jakoby była to biologia (No, chyba że dziedziczymy go genetycznie). A stwierdzenie że "nawet  swiadomosc narodowa wskazuje na pokrewenstwo (= ROD)" jest ewidentnym naginaniem.
Przepraszam za komentarz nie na temat, ale poczułem się w obowiązku odpowiedzieć ;)
44. Zywy :inspe71 • 2016-03-29

Zywy :
"Nie wiem też czy to odpowiednie miejsce, bo haplogrupy nie były rdzeniem polemiki."

Tez nie wiem i tez uwazam, ze haplogrupy nie były rdzeniem polemiki, ale  Pan Jozwiak mysli inaczej.

Zywy :
"Sam język natomiast jest elementem kultury (tego poddać w wątpliwość raczej nie sposób)."

Jezyk oczywiscie jest  czyms znacznie wiekszym niz bycie tylko jakims elementem kultury .

Zywy :
"Nauka nie jest obecnie w stanie zweryfikować istnienia takiego tworu (świadomości zbiorowej) "

Jung pisal o zbiorowej nieswiadomosci, do ktorej wszyscy jestesmy podłaczeni,
tj zbiorowa nieswiadomosc istnieje, a zbiorowa swiadomosc nie ?

O ile pamietam, jeszcze K. Marks  rozpatrywal  jezyk jako forme swiadomosci .
http://www.anthropoetics.ucla.edu/views/vw277.htm.  K. Marks :
Language is as old as consciousness, language is practical consciousness that exists also for other men, and for that reason alone it really exists for me personally as well;

We wspolczesnej literaturze polskiej tez dosc swobodnie operuje sie takim pojeciem (strona 4),  http://web.wsb.edu.pl/rdp/zdjecia/a/zal/marketing-instytucji-kultury-1_201504081104.pdf   :
"język, czyli  formę świadomości społecznej,regulującą praktykę komunikacji"

Elementem takiej swiadomosci jest slowo ROD , ktore wskazuje na pokrewenstwo, tj na zwiazek  krewny (przez krew),  tj na biologie (zwiazek biologiczny).

Zywy :
"Poza tym, skoro nośnikiem świadomości narodowej miałby być język, to przeczy to tezie jakoby była to biologia (No, chyba że dziedziczymy go genetycznie). "

Pokrewenstwo w populacji biologocznej znacznie poprzedza w czasie powstanie i rozwoj jezyka, dlatego zwiazek biologiczny byl, jest i pozostanie geneza kazdej populacji
i naitrwalszym lacznikiem kazdej zbiorowosci, wlaczajac zbiorowosci narodowe . 
Swiadomosc (jezyk) ten fakt odzwierciedla w slowach  ROD, NAROD i byloby dziwnie gdyby tego nie bylo. 

Czy powinienem coś dodać ?

Popraw     Usuń

42. Coś dodam od... • autor: adanutka6 • autor: inspe712016-03-26 18:30:13


 autor: adanutka6   "Coś dodam od"

 Jesli post #42 jest odpowiedzia na post #41, to chcialbym zwrocic uwage na to, ze
post #41  to odpowiedz na post  #14  przeniesiony z innego watkuhttp://www.taraka.pl/index.php?id=united_minorities#end_of_article  -  w tym watku  chodzilo o biologie, swiadomosc narodowa i inne  kategorie i to wszystko nie ma zwiazku z tematem Aryjskim.  Niestety  Pan  Jozwiak dlaczegos  uwaza,  ze rozmawialismy o halogrupach i zagrozil kasowaniem wpisow, dlatego  odpowiedzialem w tym
[foto]
45. Witam po 8-dniowej przerwieAdrian Leszczyński • 2016-03-29

1. Ważkim argumentem za tym, że j. słowiańskie są bardzo bliskie j. aryjskim jest to, że postulat ten głoszą naukowcy, którzy znają zarówno jedne jak i drugie języki. Zatem mogą się rzeczowo i praktycznie na ten temat wypowiedzieć. Mowa tu o wspomnianym I. Pietraszewskim, C. Borisoff′ie czy o anonimowym Polaku ze strony Cz. Białczyńskiego mieszkającym wiele lat na Sri Lance. Również hinduscy naukowcy z Kanady, o których wspominam w artykule znają co najmniej jakiś język z grupy aryjskich (zapewne chodzi o j. hindi z racji swoich hinduskich korzeni, a może też któryś z języków starożytnych?). A czy Grey i Atkinson znają jakiś słowiański i jednocześnie aryjski język? Niewykluczone, ale wątpliwe. Zatem rację w tym sporze trzeba przyznać tym, którzy znają j. słowiańskie i jednocześnie aryjskie. 

2. Nikt nie skomentował filmiku pt. "Dlaczego Europejczycy są biali?"  Filmik ten dowodzi, że zanim przodkowie Ariów ruszyli w podróż do Azji, to musieli być już ukształtowaną rasą białą. Inaczej oni ani ich współcześni potomkowie nie mieliby europejskiej fizjonomii, jak na zdjęciach i filmikach z artykułu. A rasa biała musiała ukształtować się w Europie. Osoby o najbardziej białej pigmentacji, włosach i oczach są w basenie Morza Bałtyckiego. Pokazuje to polecany przeze mnie filmik jak i liczne mapy na portalu Eupedia i mapki z google. Zatem pochodzenie Słowian z Azji to bzdura - podane mapki i argumenty z filmiku doskonale temu zaprzeczają. Mapki i filmik jest też kolejnym argumentem przemawiającym za autochtonizmem. Polacy idealnie pod względem pigmentacji skóry, włosów i oczu wpisują się w południowe wybrzeże Bałtyku i Europę Środkową. Jako Polacy jesteśmy puzzlem, który idealnie pasuje do mapek - również tych sprzed drugiej wojny światowej.

3. @plechol - Nie dam rady Panu od razu odpowiedzieć z racji zbyt małej pozostałej objętości komentarza i z racji dużej liczby pytań, które Pan zadał. Wobec tego proszę: albo o maila na prive′a albo o uzbrojenie się w cierpliwość, b
46. Rex Vandalorum :inspe71 • 2016-03-30

Rex Vandalorum :
"Ważkim argumentem za tym, że j. słowiańskie są bardzo bliskie j. aryjskim jest to, że postulat ten głoszą naukowcy, którzy znają zarówno jedne jak i drugie języki."

Wiadomo,  ze termin "Aryjczyk" jest zapożyczony z sanskryckiego słowa ārya znaczącego "szlachetny";
Jesli przez "jezyki aryjskie" rozumiemy indoiranska grupe jezykow indoeuropejskich, to od dawna juz zauwazono, ze istnieje wyjatkowa bliskosc pomiedzy j. litewskim a sanskrytem, tez mowi sie o grupie baltoslowianskiej, ktora laczy wyjatkowo bliskie jezyki slowianskie a baltyckie
[foto]
47. Jeszcze a propos podobieństw jęz.Adrian Leszczyński • 2016-03-30

1. Zwracają uwagę bardzo mocne podobieństwa liczebników między j. słowiańskimi, a sanskrytem. To nie może być przypadkowe:
Dwa → Dva, Dwoje → Dvaja, Trzy → Tri, Troje → Traja, Cztery → Czatur, Pięć → Panća (w hindi, urdu czy paszto jest jak po polsku: Pańć), Sześć → Szasz, Siedem → Saptam, Osiem → Aśtan, Dziesięć → Daśan, Dwanaście → Dvadaśa, Dwadzieścia → Vimśat (podobnie do Dvimśat; rosyjski: Dvadsat′), Trzydzieści → Trimśat (rosyjski: Tridsat′), Sto → Śata.

2. Zwracają uwagę także końcówki czasowników w bezokoliczniku:
- w sanskrycie jest to końcówka -ti : Znati, Budżati, Żivati.
- w ukraińskim jest to końcówka -ty (-ти) :  Znaty, Budyty, Żyty.
- w rosyjskim jest to końcówka -t′ (-ть) : Znat′, Budit′, Żit′.
- w polskim jest to końcówka zmiękczona : Znać, Budzić, Żyć.  

Podobieństwa są zatem oczywiste i bezsprzeczne.

3. Jeszcze też a propos mapy Ptolemeusza:
- STRAGONA (rzekomy Zgorzelec) - zaledwie 30 km na południe od Zgorzelca jest miasteczko Bogatynia, znane z kopalni węgla brunatnego i elektrowni Turów. Dzielnicą tego miasta, a wcześniej osobną wsią były STRZEGOMICE - dziś miejscowość praktycznie nieistniejąca.
- BRODENTIA (Czechy) - uważa się, że Brodentia leżała gdzieś na trasie z Ratyzbony (Castra Regina) do Pragi (Casurgis). Po drodze jest miejscowość o nazwie BROD NAD TICHOU (na południe od Mariańskich Łaźni). Jest też BROD (na połud.-wschód od miasta Klatovy). 
48. Dla Pana AdrianaNN#9497 • 2016-03-30

1. Nie kwestionuję podobieństw językowych, bo od dawna wiadomo, że należymy do tej grupy językowej. Czy jednak przesądza to spór o pochodzenie Słowian? 
2. Kolor skóry jest ściśle powiązany z kątem padania promieni słonecznych. Zatem, pierwsi Europejczycy byli znacznie ciemniejsi, przybywając z rejonu bliskowschodniego. Przypomnę jednak, że kąt padania promieni słonecznych jest podobny na tych samych szerokościach w Azji.
[foto]
49. @plechol - ad. koment. 49Adrian Leszczyński • 2016-03-30

ad. 1. Każdy mój artykuł to cegiełka, która świadczy o autochtonizmie Słowian. Niniejszy artykuł dotyczył tylko jednej kwestii z tym związanej - tego, że hg R1a1 należy pierwotnie łączyć z j. słowiańskimi w Europie. Czy sam ten fakt przesądza o autochtonizmie? Oczywiście nie. Potrzebne są do tego badania kopalnego Y-DNA na dość dużej grupie próbek. Ja powyżej wspomniałem o kilku dotychczas poznanych próbkach z terenu Niemiec i Polski. Ale jak w kom. 23 wspomniał masiczek - w tym roku mają się ukazać badania kopalnego Y-DNA z terenu Polski szkieletów k. wielbarskiej. Po ich opublikowaniu zbliżymy jeszcze bardziej się do prawdy.

ad. 2. Oczywiście, że pierwsi Europejczycy mieli ciemny kolor skóry - podobnie jak wszyscy ludzie. Nikt w obecnych czasach temu raczej nie zaprzecza. Jednak kolor skóry to nie wszystko. Proszę zwrócić uwagę, że ludzie o jasnej pigmentacji skóry, oczu i włosów wykształcili się tylko w Europie - najbardziej w basenie Morza Bałtyckiego. Nie ma takich ludzi wśród rdzennych Azjatów. Bo oprócz kąta promieni słonecznych istotna była też dieta. Zatem zanim Ariowie R1a1 przybyli do Azji, to ich ojczyzną musiała być Europa Środkowa lub Skandynawia. Podobieństwo antropologiczne, genetyczne i językowe wskazuje, że musiała to być Europa Środkowa lub Środkowo-Wschodnia. Pytanie zasadnicze: jak długo kształtowała się rasa biała? Wg mnie musiał to być bardzo długi okres czasu (co najmniej kilku tysięcy lat). Dlatego pod tym względem jestem w stanie uwierzyć, jak postulują niektórzy, że R1 (R1a i R1b) była obecna w Europie już 10 lub 11 tysięcy lat temu, a nawet wcześniej. Zwraca uwagę to, że np. hg R jest bliżej spokrewniona z hg Q niż z hg I. A mimo to, ludność hg I jest biała i ma europejskie rysy, a ludność hg Q (Eskimosi i Indianie amerykańscy) ma zupełnie inne rysy twarzy. Co zatem determinowało różnice między bliższymi sobie R i Q? I co zarazem determinowało podobieństwa między dalszymi sobie R oraz I? Odpowiedź może być tylko jedna: klimat, geografia oraz dieta.
50. Ad.2NN#9497 • 2016-03-30

Najlepszą hipotezą wykształcenia się skośnych oczu sa preferencje w doborze partnerów. W jakims momencie i z nieznanych powodów, bardziej skosne oczy stały się bardziej atrakcyjne od okrągłych, w określonym rejonie Azji, co przy wówczas niewielkiej populacji, stało się początkiem charakterystycznej cechy, która w końcu zdominowała kontynent. Pewności jednak nie ma.
A wracając do tematu, w skomplikowanej dyskusji na temat argumentów obu stron, nie zapominałbym o możliwości zdominowania autochtonicznej ludności R1A1 przez nieliczną elitę przybyłą z zewnątrz, która narzuciła swoje wzorce kulturowe, organizacyjne, a może i językowe mieszkającej tu większości - nie pozostawiając wiekszego śladu w genach ... Znamy takie przypadki i to dośc spektakularne, odnoszące się do Brytanii. I w tym wypadku analiza genetyczna szczątków da niewiele. Gdyby tak przebadać dostepne szczątki dynastii piastowskiej? 
[foto]
51. @plechol - ad. koment. 51Adrian Leszczyński • 2016-03-30

A niby kiedy wg Pana miało dojść do tego rzekomego zdominowania autochtonicznej ludności R1a1 przez nieliczną elitę przybyłą z zewnątrz? Jakie wzorce i jaki język miałaby narzucić ta nieliczna elita autochtonom R1a1? I o jakiej haplogrupie była ta elita?
52. Nie wiem. Nikt...NN#9497 • 2016-03-30

Nie wiem. Nikt nie wie. Może i haplogrupa była ta sama lub pokrewna. Najlepszą opcją, biorac pod uwage wieki od V-VIII, to Awarowie lub elity wielkomorawskie, ale mogło to się stac także wcześniej, w czasach tzw. przedhistorycznych. Czy przykłąd Rurykowiczów nie daje do myslenia? Nie przeceniałbym genetyki, bez poznania do końca mechanizmów wpływających za jej pośrednictwem na duże grupy ludności.
Pisalem wcześniej o moich wątpliwościach dotyczących zasiedzenia Słowian, kiedy to dynamiczne zmiany o różnych przyczynach, co jakiś czas pchały przed siebie wszystkich wokół...tylko nie Słowian. Naprawdę, nie przekonał mnie jeszcze zaden genetyk, a z kilkoma rozmawiałem, że członkowie tak licznej haplogrupy R1A1 nie mogli przybyć tu ze Wschodu, dopiero w I tysiącleciu n.e. Oczywiście, nie upieram się przy allochtonizmie - badania wiekszej grupy szkieletów mogą dać nowe wskazówki, ale co z rytuałem palenia zwłok? I jeszcze coś: jaką mamy pewność, że Goci, Gepidowie i inni, nie mieli R1A1?
[foto]
53. @plechol - ad. koment. 53Adrian Leszczyński • 2016-03-30

Najpierw zacznę od podstawowej sprawy. Pytał Pan wcześniej od kiedy kogoś można nazywać autochtonem. W sporze auto-allo dotyczącym pochodzenia Słowian na ziemiach polskich (i niemieckich i czeskich) ta granica to VI wiek. Allochtoniści uważają bowiem, że Słowianie przybyli tu dopiero w tym właśnie wieku. Autochtoniści uważają, że byli tu wcześniej, czyli przed VI wiekiem. Zatem: TO JEST TA GRANICA między auto, a allo!!!

Proszę Pana! Właśnie o tym jest ten artykuł, że niemożliwe było, aby w V-VIII w . jacyś Awarowie czy inni Hunowie narzucili ogromnej populacji o haplogrupie R1a1 słowiański język, gdyż tym językiem ludność o haplogrupie R1a1 posługiwała się długo, długo wcześniej. Dowodem na to jest właśnie niniejszy artykuł. Wynika z niego bowiem to, że Ariowie i Prasłowianie rozdzielili się około 2000 roku PRZED NASZĄ ERĄ (jak nie wcześniej), a mimo to mówią podobnymi językami. Języki słowiańskie są bowiem blisko spokrewnione z j. aryjskimi. Zatem populacja europejska R1a1 mówiła j. prasłowiańskimi już 2400-2800 lat zanim przybyli tu Hunowie czy Awarowie. Zatem: pudło! Tak nie było, jak Pan napisał. Poza tym to, co w artykule nie jest napisane: R1a1 nie mogli przybyć z Azji, bo są EUROPEIDAMI, czyli są rasy BIAŁEJ. Są BIALI i mają jasne oczy i włosy!!!! A te cechy rasowe ukształtowały się właśnie w Europie. Najwięcej osób o jasnej pigmentacji, o jasnych oczach i o jasnych włosach mieszka w basenie M. Bałtyckiego m.in. również w Polsce i Niemczech. Przecież wszystko to jest jasne i oczywiste. Poza tym są kopalne, pradawne próbki Y-DNA haplogrupy R1a1. Jest o tym też napisane w artykule - na samym początku. Nazwy miejscowości, gdzie znaleziono te próbki są pogrubione. Są podane szacowane daty  życia osób, ze szkieletów których je pobrano. Wszystkie są datowane na lata PRZED NASZĄ ERĄ! Wszystko jest napisane jasno i wyraźnie. Czytał Pan artykuł?
54. do 55NN#9437 • 2016-03-30

Raczej pan przypisuje autorowi cechy, które to u pana widocznie wywołuje własna pańska napastliwość i brak jakiejkolwiek argumentacji. Cierpliwość pana Adriana Leszczyńskiego i tłumaczenie na oborot tego samego godna podziwu
55. Miłosierne milczenie -...NN#9437 • 2016-03-30

Miłosierne milczenie - "Dawno nie czytałem takiej bzdury" -nijak ma się do siebie. A tudzież "nie pytana - nie odpowiada". Wycieczki osobiste u mnie? - "Nie zaczyna Pan być zbyt napastliwy, co zauważyłem już w komentarzach do tekstów pana Jóżwiaka? Bardziej przekonujący jest spokój, bo zachowuje elementarne zasady merytorycznej dyskusji. Irytacja, ironia albo sarkazm, przy skrajnych poglądach w temacie, może utrudniac porozumienie. To cechuje środowiska konserwatyno-prawicowe w Polsce, ale nie chcę Panu inputować niczego z polityki."
56. MojmiraNN#9497 • 2016-03-30

Nie mam ochoty na kolejną przepychankę, w której i tak nikt nikogo nie przekona. Strata czasu. "nijak ma się do siebie?" No to proszę przeczytać raz jeszcze cztery pierwsze słowa ostatniego zdania. Kolejna osoba, która nie wypowiada się na temat i jest (niestety) osobą postronną. 
Od razu zaznaczam, że nie będę reagować więcej na komentarze, które nie są związane z tematem i powodem polemiki. Jeżeli ktoś chce sobie ulżyć - proszę bardzo. Mogę nawet podać mail, ale publiczne przepychanki - nie dla mnie. Historyczny nick nie jest oznaką mądrości. Broda nie czyni mędrcem.
57. To tylko potwierdza...NN#9437 • 2016-03-30

To tylko potwierdza moją opinię
58. BaskowieNN#9499 • 2016-03-31

Pytanie znacznie bardziej ogólne (jeśli już była na ten temat mowa, to przepraszam i proszę o podanie linka). Baskowie używają języka nieindoeuropejskiego, posiadając przy tym największy odsetek R1b. Jakie są według Pana najbardziej wiarygodne teorie tłumaczące ten fakt?
[foto]
59. Kłopot, że to nie jest sanskryt :)Wojciech Jóźwiak • 2016-03-31

Zwrócę uprzejmą uwagę Autorowi (Adrian Leszczyński), że słowa, które przytacza, NIE SĄ z sanskrytu:
Zwracają uwagę także końcówki czasowników w bezokoliczniku:
- w sanskrycie jest to końcówka -ti : Znati, Budżati, Żivati.
Co łatwo poznać po tym, że w transkrypcjach z devanagari na łacinkę nie używa się liter: "z" ani "ż". W sanskrycie nie było/nie ma fonemów, które w j. pol. są pisane tymi literami.
Po drugie, końcówka -ti NIE jest końcówką bezokolicznika (końc. bezok. jest -tum lub -itum), tylko końcówką 3 osoby liczby pojedynczej activum czasu teraźniejszego.

60. jívatiinspe71 • 2016-03-31

 jívati "zyje", bōdháyati "budzi",  jānati "zna"  -  OK teraz ?
61. @aprilNN#9123 • 2016-03-31

Baskowie to rzeczywiście ciekawa sprawa, mnie się wydaje, że tutaj język determinuje grupa mitochondrialna, w tym wypadku H1 i H3.


Prawdopodobnie tym razem to mężczyźni najeźdźcy przejęli język kobiet po ich podbiciu. Jeśli wiązać język baskijski z jakimś Y-DNA, to najprędzej bym go powiązał z haplogrupą G, w Europie megalityczną, występującą także na Kaukazie, jako że język baskijski jest w pewnym stopniu podobny do języków kaukaskich.
62. "Prawdopodobnie tym razem...inspe71 • 2016-03-31

"Prawdopodobnie tym razem to mężczyźni najeźdźcy przejęli język kobiet po ich podbiciu".

Jakies bezpanskie kobiety bez mezczyzn ? A moze to byly jakies zwycieskie amazonki ?
63. Oczywiście słyszałem o...NN#9499 • 2016-03-31

Oczywiście słyszałem o tej karkołomnej teorii… Wyglądać by to musiało tak, że najeźdźcy o genotypie R1b mordują wszystkich Basków mężczyzn (w tym chłopców), zostawiając przy życiu tylko kobiety, które jednak nie tylko zachowują swój język, ale ten język wręcz wypiera indoeuropejski język najeźdźców… Czy tylko mnie się ta teoria wydaje skrajnie naciągana? ;)
Ale słyszałem inne wyjaśnienie, które rozdziela gen R1b od języka indoeuropejskiego. Otóż zgodnie z nią nosiciele genu R1b zaczęli zasiedlać Europę po ustąpieniu lodowca, kilkanaście lat p.n.e, a więc dużo wcześniej, niż wytworzyły się zręby języka PIE (gdzieś w zupełnie innym miejscu, na wschodzie). Ci kolonizatorzy R1b posługiwali się zupełnie odrębnym językiem, którego ostatnią pozostałością jest właśnie język baskijski. 
W międzyczasie (tj. przez kilkanaście tysięcy lat p.n.e) od wschodu napływały kolejne fale osobników z R1a, niosących prajęzyk indoeuropejski satemowy, i ten właśnie język  nałożył się na dotychczas używany przez R1b stary nieznany język, w wyniku tej syntezy powstała grupa kentumowa PIE. Jedynymi, którzy się oparli najeźdźcom, to właśnie Baskowie, u których ekstremalnie wysoki odsetek R1b świadczy, że mężczyźni będący nosicielami tej haplogrupy nie dali sobie w kaszą dmuchać najeźdźcom. 
Nie jestem językoznawcą, nie wiem, czy ta teoria trzyma się kupy w opinii językoznawców, ale mnie się wydaje bardziej prawdopodobna od teorii o wybiórczym mordowaniu mężczyzn.
64. @aprilNN#9123 • 2016-03-31

Wiesz, chyba jednak Twoja teoria wydaje się bardziej prawdopodobna.
Warto zauważyć, że język R1b był pierwotnie nieindoeuropejski, zindoeuropeizował się ok. 4000-3000 lat p.n.e., gdy jego przedstawiciele przebywali na ukraińsko-rosyjskich stepach w sąsiedztwie ludności R1a (po opuszczeniu Bliskiego Wschodu, przed ekspansją na Europę Zachodnią).
Pewna grupka mogła osiedlić się w Europie znacznie, znacznie wcześniej, nie ma w tym nic dziwnego. Tym bardziej, że niedawno na ziemi Basków znaleziono kopalne R1b z 7000 lat p.n.e.
Pzdr.
[foto]
65. @plecholAdrian Leszczyński • 2016-03-31

Czemu jest Pan niemiły i atakuje Pan kobietę? (o sobie nie wspomnę, ja już przyzwyczajony jestem do ataków, a nawet obelg) .... Pani Irena słusznie napisała (jej wpis gdzieś zniknął), że z mojej strony nie było napastliwości wobec Pana, lecz cierpliwość połączona ze zdziwieniem. Napisałem Panu dość spokojnie, acz dobitnie, że to o co Pan pyta jest w niniejszym artykule. Pan wybaczy, ale dziwię się, że Pan pyta o rzeczy które są jak byk widoczne. Mam tu na myśli obecność R1a1 w dawnej Europie.
Poza tym, jeśli zajmuje się Pan historią i nawet prowadzi Pan wykłady, to powinien Pan wiedzieć jaki jest główny punkt sporu auto-allo w kwestii pochodzenia Słowian. Sprawa dotyczy wspomnianego VI wieku i tego kto mieszkał w Polsce przed, a kto po tym wieku. Dlatego dziwi mnie to, że pyta Pan od kiedy należy kogoś uznać za autochtona.
Kolejna sprawa: pyta Pan mnie czemu nie ustosunkowałem się do Pańskich innych pytań i argumentów. Odpowiedź jest prosta: z powodów technicznych. W jednym wpisie mogę użyć bodajże 2600 znaków i takie są zasady na tarace, że nie mogę napisać dwóch komentarzy pod rząd. Dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszelkie Pańskie pytania i argumenty i piszę na raty. Zasugerowałem Panu, aby napisał Pan do mnie na prive′a, bo tam łatwiej nam byłoby rozmawiać bez ograniczeń tekstu, ale Pan chyba zignorował tę sugestię. Co do konkretu, że nie odniosłem się do rzekomego faktu, iż wszyscy w Europie migrowali, tylko Słowianie mieli wg autochtonistów stać niewzruszenie w miejscu, uważam że jest to totalna nieprawda. Podobny (wg mnie bzdurny) pogląd wygłosił w książce "Boże Igrzysko" prof. Norman Davies. Dziś chciałbym zapytać Pana profesora (i Pana plechola także) skąd w VI wieku przybyli na teren współczesnej Walii przodkowie pana profesora? Przy okazji: skąd w VI w. (może być w V lub nawet IV-tym) przybyli Szkoci do obecnej Szkocji? Skąd przybyli Irlandzczycy? Skąd Włosi przyszli do Rzymu, Neapolu, Florencji? Skąd przyszli Skandynawowie? Z Grenlandii? Z Antarktydy? I najważniejsze pytanie: skąd w VI w. przyszli nad Ren Niemcy, a także skąd Bałtowie na teren Prus, Litwy czy Łotwy? Myślę, że jak Pan odpowie na te pytania, to będziemy mogli zastanowić się czemu oni wszyscy w IV, V, VI czy VII w. migrowali, a Słowianie nie migrowali. c.d.n.
66. @masiczek5Jest teoria mówiąca,...NN#9499 • 2016-03-31

@masiczek5
Jest teoria mówiąca, że nomadzi z R1b przenikali do południowej Europy wkrótce po epoce lodowcowej - z Azji Mniejszej. Naturalnymi granicami ich ekspansji były na północy Karpaty i Alpy oraz Ren. Stąd mogli wziąć się w dzisiejszym kraju Basków. Jest to na długo zanim powstał język PIE.
[foto]
67. @Wojtek, inspe71 i aprilAdrian Leszczyński • 2016-03-31

Jeśli to, co pisze w komentarzu 62 Wojciech jest prawdą - mowa o tym, że -ti nie są końcówkami sanskryckich czasowników w bezokoliczniku, to wartość mojego argumentu z komentarza 48 pkt. 2 zmalała. Nie oznacza to jednak, że upadł cały wniosek nt. podobieństwa j. słowiańskich do aryjskich. Bez tego podpunktu nadal trzyma się on mocno. Sprawdzę to jeszcze, ale za ewentualną pomyłkę przepraszam. Natomiast nie czepiałbym się czy "J" czytać jako "Ż" czy jako "Dż" czy jako "Dź". Nie ma to większego znaczenia, bo brzmienie i tak jest wzajemnie bliskie.

@inspe71: Dziękuję za pomoc. 

@april: Mieliśmy już okazję rozmawiać kiedyś o Baskach i chyba było to pod moim jakimś artykułem i chyba pod jakimś innym. Podałem kiedyś link do pracy słoweńskich naukowców, którzy postulowali, że wiele słów baskijskich jest podobnych i ma wspólne pochodzenie ze słowami... słoweńskimi. Hmm.... Te podobieństwo było kwestią subiektywną. Każdy to inaczej widział. Ja osobiście uważałem, że j. baskijski jest tak naprawdę j. indoeuropejskim i wywodzi się ze wspólnego rdzenia z innymi językami IE. Jednak wczesne jego oddzielenie się od R1a1 oraz izolacja w Pirenejach spowodowała jego "dziwaczność". Reszta R1b miała kontakt z językami, na które wpływ miała populacja R1a1 (greka, łacina) i stąd uznanie języków reszty R1b za indoeuropejskie. To taka moja mała koncepcja. Ale obok niej miałem też koncepcję podaną przez aprila. Też jest całkiem możliwa.
W związku z tym mam pytanie: czy uważacie, że języki celtyckie są j. IE z racji wpływu jaki wywarły na nie języki R1a1? Czy może wynika to z racji wspólnego dalekiego pochodzenia od rodu genetycznego R1 i nie ma nic wspólnego z wpływami języka R1a1 na język R1b?
68. GermanizmyNN#9488 • 2016-04-01

Jezeli 30% ludnosci rzekomo germansko-jezycznej pozostalo pomiedzy Bugiem a Leba i zostalo wchloniete przez ludnosc slowiansko-jezyczna przybywajaca ze Wschodu, to jaki impakt mialby tenze fakt na jezyki zachodnioslowianskie w porownaniu do innych jezykow slowianskich? Czy nie mielibysmy do czynienia z ogromna liczba germanizmow w jezykach lechickich, luzyckich i czesko-slowackich?

www.sciencemag.org/news/2016/03/slaughter-bridge-uncovering-colossal-bronze-age-battle
"DNA from teeth suggests some warriors are related to modern southern Europeans and others to people living in modern-day Poland and Scandinavia."

Nasi biologiczni przodkowie walczyli w najwiekszej (do tej pory odkrytej przez archeologow) bitwie epoki brazu nad Baltykiem.
[foto]
69. Germanizmy w zach. słowiańskichWojciech Jóźwiak • 2016-04-01

>Pivo84. Ależ języki zach. słow. w tym polski, SĄ pełne germanizmów! Chleb, mleko, kupować, ksiądz, Księżyc, buk, bunt, jawor, musieć, odwaga.. Dowód w każdym słowniku; warto też porównać z rosyjskim, gdzie tych starych germanizmów wiele mniej.

(BTW. Jako Wydawca napominam, żeby pisać POLSKIMI LITERAMI. Ich brak może być powodem do banu. (Też germanizm!))
70. Przecież mamy ogromną...NN#9497 • 2016-04-01

Przecież mamy ogromną liczbę germanizmów, ale nie twierdzę, że pochodzą z czasów przedpiastowskich. Większość to zapewne naleciałości średniowieczne i późniejsze, ale ile z nich może dotyczyć wieków ciemnych... nie wiem. Nie jestem językoznawcą, nie czuję się kompetentny. Pamiętajmy, że i tak skąpe źródla pisane z wczesnej epoki piastowskiej to łacina. Oszacowanie ludności rzekomo autochtonicznej na 30% proszę nie brać zbyt dosłownie, biorąc pod uwagę pośpiech w zabezpieczaniu stanowisk i publikowaniu kolejnych wyników. Uważam, że w dużej mierze to wciąż białe plamy czekające na uzupełnienie danymi.
71. Nie uzywam polskich...NN#9488 • 2016-04-01

Nie uzywam polskich znakow, gdyz nie uzywam na co dzien jezyka polskiego. Przyklady przez Ciebie wymienione wystepuja rowniez w innych jezykach slowianskich i wywodza sie z jezyka proto-slowianskiego.

xlěbъ, *melko, kъnędzь, buky, *(j)avorъ, itd.72. "Nasi biologiczni przodkowie...NN#9497 • 2016-04-01

"Nasi biologiczni przodkowie walczyli w najwiekszej (do tej pory odkrytej przez archeologow) bitwie epoki brazu nad Baltykiem."
Znam doniesienia na temat tej bitwy.  Powyższe zdanie pozwolę sobie skomentować następująco:Nasi przodkowie przywędrowali też z Afryki południowej; ok. 350 mln lat temu nasz przodek wyszedł z wody na ląd; 700 mln lat temu mielismy wspólnego przodka z muchomorami, a jakieś 2 mld lat temu żyła populacja, która jest wspólnym przodkiem ludzi i drożdży - ok. 40% genotypu zgadza się z drożdżami.
[foto]
73. Piszemy po polskuWojciech Jóźwiak • 2016-04-01

>Pivo84: "nie uzywam na co dzien jezyka polskiego"

Polskie litery są częścią języka polskiego i to czy ktoś używa go codziennie czy tylko we wtorki nie ma znaczenia. Dalej cytuję:

publikując komentarz akceptujesz regulamin komentowania.

Regulamin
/.../ a. Komentarze piszemy zrozumiale i sensownie, poprawnym językiem i z polskimi znakami.

Proszę nie igrać z Wydawcą, nawet w Prima Aprilis.
74. " Ależ języki...inspe71 • 2016-04-01

" Ależ języki zach. słow. w tym polski, SĄ pełne germanizmów!"

Przytlaczająca cześć tych germanizmów to  zapozyczenia po  X w.
(Wydawca powinien posiadać też wiedzę a nie tylko wydawać rozkazy )

"Chleb, kupować".  Chleb - istnieja też poglądy,  ze to slowo ma  rodowód IE , nie
jest inowacją germańską  . Kupować  - ma pochodzenie lacińskie ale germańskie pośrednictwo.
75. do inspe71NN#9497 • 2016-04-01

Napisał Pan "przytłaczająca część", czyli sugeruje Pan, że jednak część naleciałości ma źródła z czasów pogańskich?
Wróćmy do początku wątku. Pana post ma sens, jeżeli założymy, że jest Pan sceptycznie nastawiony do migrujących Słowian, wchłaniających pozostały nad Wisłą element niesłowiański? Ja tego nie przesądzam, ale odwróćmy wektor dyskusji. Zapytam czy zna Pan dane, które zaprzeczają językowym wpływom germańskim na mowę słowiańską w czasach pogańskich? Mimo, że nie przesądzam kwestii migracyjnych, to jednak uważam, że istnieją silne argumenty nielingwistyczne za takim scenariuszem. Czy Pana zdaniem (pomijając kontrowersyjne i moim zdaniem przedwczesne wnioski genetyków i ich entuzjastów), istnieją argumenty lingwistyczne, które podważałyby fakt skonfrontowania się tych dwóch grup językowych?
76. Plechol :inspe71 • 2016-04-01

Plechol : "Zapytam czy zna Pan dane, które zaprzeczają językowym wpływom germańskim na mowę słowiańską w czasach pogańskich".

Pewny wplyw istnieje, ale moim zdaniem to byly wplywy raczej niewielkie (mam na myśli czasy pogańskie), wiadomo tez ze istniały pewne kontakty słowiańsko-germańskie na półwyspie Bałkanskim, możliwe, że te germanizmy pochodzą właśnie stąd (Nawet antropologicznie Bułgarom najbliżsi sa  Niemcy). Dla znacznej części starych zapożyczeń "germańskich" istnieją etymologie  IE albo etymologie słowiańskie, przypuszca sie też zapożyczenia w kierunku przeciwnym

"Chleb, kupować".  Chleb - istnieja też poglądy,  ze to slowo ma  rodowód IE , nie
jest inowacją germańską  . Kupować  - ma pochodzenie lacińskie ale germańskie pośrednictwo.

Pług - słowo wspólne wszystkim językom germańskim, ale nie ma w tych językach jasnej etymologii. Nazwy części pługa w językach słowiańskich  to nie zapożyczenia, a słowa, które mają słowiańskie pochodzenie.

Istnieją  próby wywodzenia (Machek) pług od czes.  plouhati "taszczyć", słowack. pl’uhat’.

itd itd
[foto]
77. Bitwa nad TollenseAdrian Leszczyński • 2016-04-01

Mam dla pana plechola już odpowiedzi naprędce napisane, ale nie wiem jak je zamieścić bez pisania na raty. Może Pan mi wyjaśnić jak Pan to zrobił, że aż 4 komentarze napisał Pan pod rząd?

Póki co, polecam ciekawy artykuł M. Agnosiewicza. Słyszeliście o bitwie z II tysiąclecia p.n.e. w dolinie rzeki Tollense? Rozpisywały się na ten temat różne portale m.in. archeowieści. Naukowcy stwierdzili, że była to największa bitwa odległej starożytności. Stwierdzono, że geny jej uczestników najbardziej zbliżone są do współczesnych genów mieszkańców Polski, Skandynawii i Włoch (basen m. Śródziemnego). Nie podano haplogrup, lecz tylko taki wniosek napisano. Agnosiewicz stwierdza, że to kolejny dowód za autochtonizmem. Widzi Pan więc, Panie plechol, że każde kolejne badanie przychyla się do teorii autochtonicznej. Tak jest i będzie tego coraz więcej. Pisałem to już dwa lata temu, że kolejnych odkryć przemawiających za autochtonizmem będzie coraz więcej. I miałem rację. Od tamtego czasu pojawiły się nowe badania, które cegiełka po cegiełce dopisują kolejne wnioski świadczące o kontynuacji zamieszkania ziem polskich i połabskich przed VI i po VI w. n.e. Oto ten ciekawy artykuł Agnosiewicza:

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9989
78. Przynajmniej nie popierają...inspe71 • 2016-04-01

"Czy te wnioski wystarczą, aby zaprzeczyć tezie o migracji Słowiańskiej na teren Europy Środkowej?"

Przynajmniej nie popierają tej tezy tak jawnie, jak to się  wydaje niektórym.


[foto]
79. Odpowiedzi dla Pana plechola (Romana)Adrian Leszczyński • 2016-04-01

Trudno... Będę pisał na raty, bo i mi się zbierze od Wydawcy jak będę stosował jakieś fortele :-)

Zatem:
ad.1. Nazwy allochtonizm / autochtonizm w kontekście pochodzenia Słowian są UMOWNE. W szerszym pojęciu są oczywiście dyskusyjne. I oczywiście nie ja je wymyśliłem. Jednakże pomijając sam fakt nazewnictwa, nie zmienia się meritum sporu: czy Słowianie byli tu przed VI wiekiem czy nie? Abstrahując od nazw auto / allo o to konkretnie toczy się spór.

ad. 2. "Czy na pewno poznaliśmy już wszystkie mechanizmy powstawania danej haplogrupy i jej terytorialne uwarunkowania? NA PEWNO NIE."
Moja odpowiedź: także uważam, że nie, co nie zmienia faktu, że na podstawie dostępnych nam obecnie danych możemy zacząć formułować wstępne wnioski, które w miarę postępu badań, będziemy korygować. Ja to właśnie robię. Zgadzam się także z tezą, że w Polsce badania z zakresu archeogenetyki są na zerowym wręcz poziomie. Dlatego częściej wspominam o badaniach z terenu Niemiec (Eulau, jaskinia Lichtenstein, Esperstedt, Halberstadt, Tiefbrunn, Bergrheinfeld). Obecność R1a1 w Europie odnotowano także w Rosji i Snadynawii (vide praca W. Haaka "Massive migration..." - przypis [3] - str. 25 + inne badania). 
"...czy haplogrupa R1A1 [...] w ogóle jest charakterystyczna tylko dla Słowian w kontekście historycznym?
Wg mnie (i nie tylko mnie) w kontekście prehistorycznym jak najbardziej jest. W kontekście historycznym także - w znacznej większości. Jest także charakterystyczna dla Słowian również współcześnie, z tymże liczba wyjątków jest już znacznie wyższa. Zatem nie uważam, aby była to ślepa uliczka. Pomijając badania kopalnego DNA, na podstawie badań genet. współczesnych populacji daje się zauważyć korelację haplogrupy R1a1 z j. słowiańskimi w Europie i bliskimi im językami aryjskimi z Azji. Ten wniosek daje się wyciągnąć tylko na podstawie badań współczesnych populacji. Powyższy artykuł, jak i jego przypisy dowodzą tego.
Poza tym nie wiem o co się spieramy: o to czy przed VI w. byli w Polsce Słowianie czy o to jak wyglądały wędrówki populacji (pytanie dodatkowe: w którym wieku?)
"Nie ma przekonujących podstaw, aby wyniki dotychczasowych badań genetycznych pozwalały na wspieranie hipotezy autochtonicznej".
W artykule podałem nie tylko WSTĘPNE wnioski związane z wynikami badań YDNA (powtórzę: głównie z Niemiec, a nie z Polski), ale też wnioski płynące z badań archeologicznych, antropologicznych czy językowych. Wspomniałem też o wnioskach płynących z procesów asymilacyjnych odsyłając do dwóch moich innych artykułów. Zatem nie opieram się tylko na genetyce. Są jeszcze inne przesłanki genetyczne wskazujące na autochtonizm, o których nie wspomniałem w tym artykule.

80. Panie Romanie,NN#8820 • 2016-04-01

Panie Romanie,

1. Dużo Pan napisał na temat swoich wątpliwości, ostrożności itp. w przypadku autochtonizmu Słowian na terenie Polski. Czy równie krytyczny jest Pana stosunek do hipotezy autochtonizmu niemieckojęzycznej ludności na terenie Niemiec?

Z linku Pivo84 wynika, że w bitwie w dolinie Tollense w Meklemburgi ( po polsku to chyba  Dołęga )3300 lat temu uczestniczyli przodkowie (biologiczni) Polaków. "DNA from teeth suggests some warriors are related to modern southern Europeans and others to people living in modern-day Poland and Scandinavia." Brak przodków Niemców na tym terenie powinien chyba spowodować u Pana pojawienie się wątpliwości nie co do autochtoniczności Polaków, a raczej naszych sąsiadów z zachodu. Jakie są Pana hipotezy w tej kwestii?

2. Zresztą wcale się Panu nie dziwię, że niczemu Pan nie dowierza i zadaje mnóstwo pytań. Nadmiar informacji, różnych interpretacji i wszystko się miesza.  Trudno mieć jakieś klarowne zdanie. Chyba genetyka ma w tym pomieszaniu największy udział. Bo np. Riurik, uchodzący dotychczas za Germanina okazuje się genetycznym Finem albo Mordwinem, w każdym razie potomkiem przybyłych ludów z Azji. Pan Adrian, w którymś poście informuje o braku pokrewieństwa biologicznego pomiędzy Niemcami a Gotami (wielbarskimi). Czyli można pokusić się o wniosek, że Niemcy zostali podbici przez garstkę Gotów i przyjęli język gocki trochę go modyfikując. Jeśli Goci okażą się podobni do Litwinów, Mordwinów albo Białorusinów znaczniej niż do Skandynawów to znowu powstanie problem języka. Itd. itd.

Same wątpliwości.


[foto]
81. @annamontaAdrian Leszczyński • 2016-04-01

Wątpliwości są Pani Aniu, bo niemiecka (żeby nie użyć słowa "nazistowska") wersja historii zaczyna powoli być odkłamywana. To samo miałem napisać: gdzie są geny naszych kochanych sąsiadów Niemców? Nie brali udziału w bitwie nad Tollense??? A gdzie wtedy byli? Kibicowali tylko? Czy może w ogóle na tamtych ziemiach nie mieszkali? Podobno na portalu historycy.org rozgorzała mega bitwa allo-auto na temat Tollense. Administratorzy portalu (zagorzali allo) wywalili i ocenzutrowali cały wątek. Czyli brak argumentów zastąpiono cenzurą? Co to da? Prawdy i tak nie zacenzurują. Znowu allo oberwali po tyłku i znowu zdziwienie. Pamiętasz Wojtku, jak dwa lata temu napisałem do Ciebie pierwszy raz? Pamiętasz jak napisałem, że ci, którzy tkwią w oparach archaicznej XIX-wiecznej interpretacji historii, jeszcze nieraz się zdziwią? I oto Tollense i znowu wielkie zdziwienie. Zaraz będą wyniki badań k. wielbarskiej i znowu godłowszczaki będą dumać "jak to możliwe?", "to niemożliwe", "to musi być jakaś pomyłka" i znów będą zaklinać rzeczywistość. A wszystko jest takie proste i oczywiste... Trzeba tylko wykasować archaiczną kłamliwą pseudo-wiedzę narzuconą światu przez niemieckich politykierów i na nowo tę tabula rasę zapisywać wiedzą dawną i współczesną. Ja tak staram się robić i dlatego nie dziwią mnie nowe odkrycia.
No i znam też odpowiedź na swoje własne pytanie: nie podano haplogrup z Tollense, bo wszystko dokładnie będzie podane w oficjalnym opracowaniu. Na razie są niekompletne wersje robocze i tylko wstępnie naukowcy poinformowali w wywiadach do jakich współczesnych nacji podobne są próbki DNA dawnych wojowników znad Tollense. Jeszcze raz polecam artykuł Agnosiewicza (patrz kom. 85). A o Tollense czytałem już wiele razy na archeowieściach, a także na zagranicznych portalach. Jest też nawet temat na wikipedii anglojęzycznej.
[foto]
82. @PlecholAdrian Leszczyński • 2016-04-01

Ja zauważyłem, że Pan nie czyta co do Pana się pisze.
Ależ jak najbardziej, istnienie R1a1 u starozytnych mieszkańców ziem polskich i połabskich oraz u średniowiecznych i współczesnych Polaków świadczy o KONTYNUACJI zamieszkania przez tę samą BIOLOGICZNĄ ludność. Znowu piszę wielkimi literami i znowu zarzuci mi Pan napastliwość. Ale ileż razy można powstarzać w kółko to samo??? KONTYNUACJA zamieszkania świadczy zaś o tym, że Godłowski, Kossinna, Parczewski inni pisali bzdury nt. fizycznego przybycia Słowian ze wschodu. Już to wystarczy, by wyrzucić Kossinnę, Godłowskiego i spółkę do śmietnika. Bez wnikania jakim językiem posługiwali się ci dawni R1a1.

Co do języka R1a1, to mój artykuł udowadnia, że śmiało można łączyć historycznie tę haplogrupę z JĘZYKAMI SŁOWIAŃSKIMI W EUROPIE I Z ARYJSKIMI W AZJI. Oba ludy (Ariowie i Słowianie) to kuzyni, którzy rozdzielili się co najmniej 4000 lat temu i mimo dawnego rozdzielenia, zachowali podobne języki i oczywiście tę samą haplogrupę Y-DNA.

"Wiadomo, że tam gdzie istnieje większa różnorodność genetyczna, te obszary uważa się za kolebkę danej grupy ludności. Nie stwierdzono większej róznorodności ani na obszarze Polski ani Ukrainy, którą uwaza się za kolebkę w koncepcjach allochtonistycznych".
Ależ bardzo się cieszę, że Pan to napisał :-) Pierwsze zdanie jak najbardziej słuszne, drugie zaś niestety świadczy o Pańskim niedoinformowaniu i ubytkach w wiedzy. Ależ jak najbardziej jest taka praca, która wskazuje na to, że najsilniejsza różnorodność genetyczna R1a1 jest na terenie Polski właśnie. Jest nawet stosowna mapka to obrazująca. Teraz nie mam czasu tego szukać, ale może Pan spróbować to wyguglować. Jeśli się Panu nie uda, to ja to postaram się zrobić w weekend albo pomoże ktoś z forumowiczów. Teren największego zagęszczenia genetycznego to, jak dobrze pamiętam, Kujawy lub północne Mazowsze. LIczę, że teraz odpowie Pan na moje pytania i na pytanie Pani Ani. Ja wkleję kolejne posty do Pana później i chyba już raczej nie dziś. Pzdr.
[foto]
83. @plechol cz. 2 odp. - kontynuacja kom. 88:Adrian Leszczyński • 2016-04-01

@plechol cz. 2 odpowiedzi - kontynuacja kom. 88:

A teraz ja mam pytanie zwrotne: skoro nie ma przekonujących podstaw genetycznych, aby wspierać teorię autochtoniczną, to czy są podstawy genetyczne, aby wspierać teorię allochtonistyczną???  Pomijając genetykę – czy są przekonujące podstawy innych dziedzin nauki, aby wspierać teorię allochtonistyczną? Jakie? Czy są nimi „gadające po niemiecku” garnki? Czy relacje dawnych skrybów piszą o tym, że Słowianie w VI w. przybyli na tereny Polski i Połabia ze wschodu? Proszę podać takie źródłowe opisy.

Ad. Prof. Grzybowski: profesor skłania się ku autochtonizmowi i słusznie. Jest jednak ostrożny i nie chce wydawać jednoznacznych wniosków. Ku autochtonizmowi skłania się też pani dr Anna Juras – także na podstawie badań kopalnego mtDNA. Oboje mówili co innego, niż Pan stara się wmawiać: mówili, że w czasach wpływów rzymskich istniały na terenie Polski haplogrupy mitochondrialne, które występują tu również obecnie. Zatem wynika z tego prosty, acz ostrożny wniosek: że wymiana ludności (tak odważnie i jednoznacznie głoszona przez tzw. allochtonistów) nie miała miejsca. Przynajmniej w tak mocnym zakresie. Badania mtDNA są nieco mniej miarodajne od badań Y-DNA, ale łącząc wszystkie puzzle, zaczyna nam się pojawiać obraz, który znacznie różni się od wymysłów Godłowskiego i spółki. Ja akurat wątpliwości nie mam, że kolejne badania Y-DNA potwierdzą tylko silną obecność R1a1 na terenie Polski, a także I2, zaś mniejszą niż współcześnie R1b. Pewnie będziemy mogli to sprawdzać, bo w miarę upływu czasu będziemy mogli rewidować swe poglądy i sprawdzać kto miał rację.

Moje pytanie: o jakich „szczątkowych badaniach chromosomu Y prowadzonych w Gdańsku” Pan pisze??

„Niektórzy sugerują, że badania kopalnego DNA pozwolą ten spór definitywnie rozstrzygnąć”.  Oczywiście, że pozwolą, gdyż udowodnią lub nie czy na terenie Europy Środkowej miała miejsce wymiana ludności czy nie. Allochtoniści boją się tego jak ognia, gdyż czują w kościach, że te badania ich skompromitują, dlatego nie marnują czasu i już dziś głoszą tezy, takie jak Pan: że genetyka nie jest miarodajna, że można różnie ją interpretować, że na razie zbyt mało jest próbek, że nie wiadomo jakim językiem mówiły osobniki poszczególnych haplogrup itp. Itd… Nic to nie da, Szanowny Panie Plechol! Genetyka zmiecie prypeckie bajania Godłowskiego i Kossiny jak tsunami. Ja nie mam

[foto]
84. plechol ad. 97Adrian Leszczyński • 2016-04-01

I znowu próbuje Pan mnie obrażać i mieszać politykę do dyskusji nt. pochodzenia Słowian, nie wiadomo po co.
Ja pytałem Pana co to za genetyk z Gdańska? Nie odpowiedział Pan. Na żadne pytanie Pan nie odpowiedział, również na pytanie Pani Ani. Pan się opiera na rozmowie z jednym anonimowym genetykiem. Ja rozmawiałem, w tym także mailowo z większą liczbą badaczy z różnych dziedzin. Rozmawiałem też z licznymi osobami, które tą tematyką się zajmują - jedni hobbystycznie, inni naukowo. Przeczytałem masę artykułów, również zagranicznych na te tematy, o książkach (w tym także allochtonistów) nie wspomnę. Czasem pewne rzeczy czytałem do 3 lub 4 nad ranem!!! I robię to od wielu lat. Zatem niech mi Pan nie wyjeżdża z jednym genetykiem, bo mało mnie on interesuje. Jeśli twierdzi, że wg niego R1a1 u współczesnych Polaków jest zbyt duże, to niech to zgłosi tym, którzy te badania przeprowadzają, a są to m.in. genetycy z USA i Rosji. M.in. Peter Gwozdz i Lawrence Mayka założyli program, gdzie każdy Polak (i nie tylko) może sobie zbadać swoje DNA za średnią opłatą - bodajże 1000 zł. Takich programów jest zresztą więcej. Wątpię czy przestępcy byliby zainteresowani swoimi genami i płacili by po 1000 zł na badania, bo ci ludzie nie mają zazwyczaj takich potrzeb. Zatem pisze Pan nieprawdę o tym, że DNA Polaków to głównie DNA przestępców. Zresztą jakie to ma znaczenie? Populacja przestępców zapewne nie różni się genetycznie (wg hg) od reszty Polaków. Widać też jaki to musi być genetyk, skoro zamiast opierać się na nauce opiera się na swoich życzeniach i mówi, że R1a1 powinno być w Polsce mniej niż 50%. PO prostu śmieszne i zarazem żałosne! I ja mam w to wierzyć, bo jakiemuś genetykowi się tak wydaje. Chyba Pan żartuje? A ja Panu napiszę, że kopalnego R1a1 będzie w Polsce więcej niż wśród współczesnej populacji Polaków. I nie jest tak, że moje poglądy opieram na zasadzie "Bo ch...j". Moje poglądy opieram na lekturze licznych książek, artykułów, forów i własnym, dzięki Bogu, logicznym rozumie, niezaczadzonym XIX-wiecznym niemieckim archaicznym politykierstwem. Jak Pan przejrzy inne moje artykułu, to dowie się Pan, że swoje zdanie opieram nie tylko na genetyce. W każdym zaś artykule są przypisy do artykułów i prac naukowców i badaczy.

A teraz uprzejmie Pana proszę o odpowiedzi na zadane pytania. Bo na razie ja tylko Panu odpowiadam, a Pan mi i Pani Ani - nie odpowiada. 
85. Nie mam ochoty...NN#9497 • 2016-04-01

Nie mam ochoty spędzać wieczoru na jałowej rozmowie. Nie dojdziemy do porozumienia.    Odpowiedzi są we wszystkich moich komentarzach, niektóre nawet powtarzam. Gdzie tkwi Pana błąd? Podam przykład idealnie dopasowany do naszej dyskusji. Całun turyński. Badania radiowęglowe prowadzone przez kilka instytucji, niezależnych od siebie, ponad wszelką wątpliwość udowodniły, że tkanina ta nie może pocbodzić z I wieku. W tym momencie, przestaje mnie interesować, czy ktoś stamtąd wypromieniował, zmartwychwstał czy namalowano lub nałożono, odbito czy było to wykonalne czy nie... lub cokolwiek innego. Skoro tkanina nie może mieć 2 tysiące lat ... reszta hipotez nie ma już znaczenia. 

I ten sam schemat przykładam do dyskusji z Panem. Skoro nawet precyzyjne przypisanie Polaków do jednej haplogrupy nie poinformuje nas skąd wywodzi się ta haplogrupa i kto był wówczas do niej przypisany (w sensie kulturowym)...reszta argumentów nie ma juz znaczenia. genetyka nie udzieli, przynajmniej dziś odpowiedzi na to pytanie.
P.S. Jeżeli badanie szkieletów (dużej ilości szkieletów) wykaże, że maja one R1A1, a nawet A7, to jak rozumiem, Pan bezwstydnie przyzna, że jednak Słowianie nie palili zwłok?
Jakich informacji możemy się spodziewać o ludziach współcześnie żyjących z mtEwą, jedynie tylko z faktu posiadania z nią identycznego mitochondrialnego DNA?

Ustawił Pan sobie oltarz z genetyki -  i jest to Pana religia. Tak jak w każdej religii, nie rozumie się zasady funkcjonowania przedmiotu kultu, bo religia działa jak instynkt. Zasadniczą cechą instynktu jest to, że nie słucha rozumu.
Na tym kończę pobyt tutaj (chyba), a swoje uwagi z komentarzy usunę i umieszczę w osobnym artykule, które będzie pan mógl oczywiście zaatakować, abym poczuł w kościach strach - jak to Pan niejednokrotnie wciąż przypomina swoim adwersarzom.
86. Rex Vandalorum :"A...inspe71 • 2016-04-01

Rex Vandalorum :
"A teraz uprzejmie Pana proszę o odpowiedzi na zadane pytania. Bo na razie ja tylko Panu odpowiadam, a Pan mi i Pani Ani - nie odpowiada. "

Plechol :
" Odpowiedzi są we wszystkich moich komentarzach, niektóre nawet powtarzam."
Plechol :
".......a swoje uwagi z komentarzy usunę i umieszczę w osobnym artykule.... "

Plechole, to się nazywa unikanie dyskusji,  unikanie...i..... tchórzliwa ucieczka.
Wlaśnie tu można było prześledzić tok tej dyskusji, a osobny artykuł to się nazywa wyrywanie z kontekstu......niech Plochjol  SAM go czyta w odpowiednim miejscu. 

Plechol :
"bo religia działa jak instynk".

Na historii religii i nauki plochol też się nie zna.

87. @plecholNN#9123 • 2016-04-01

Nieco offtopowo - Całun Turyński najprawdopodobniej był autentyczny, co potwierdziły pozostałe badania, m.in. chemiczne, fizyczne, optyczne, palinologiczne, badanie techniki malarskiej, tkackiej, znaleziono też ślady aktu zgonu Jezusa. Datowanie C14 były błędne, jako że pobrano do datowania łatę, która pokryła ten całun po jednym z pożarów (ok. 40% całunu to części później doszyte). Na nowe badania niestety Watykan póki co nie chce się zgodzić.
88. dla masiaczek5 cz.1NN#9497 • 2016-04-02

Mit o łatce jest konsekwentnie lansowany, co dowodzi, że prosta fałszywka może zatruć prawdę na lata. W roku 1988 przeprowadzono jedyne jak dotąd badania metodą radiowęglową, czyli rozpadu izotopu węgla C14. Dokonały go trzy niezależne ośrodki o ustalonej renomie: na Uniwersytecie Arizona, w Oxfordzie i w Zurichu. Wycięto kilka centymetrów tkaniny i podzielono ją.

Wynik: Każde laboratorium niezależnie od siebie podało w zasadzie identyczną datę powstania całunu 1260-1390. Pierwsza informacja o całunie pochodzi z połowy XIV w. Oczywiście, natychmiast do kontrataku ruszyli wierzący, szukając gdzie tylko to możliwe (i niemożliwe) słabych punktów badania radiowęglowego.

Jakie padły kontrargumenty:

1.     Próbka pobrana do badań pochodziła rzekomo z łat jakie doszywano do całunu podczas jego renowacji.

2.     Próbka pochodziła z brzegów tkaniny, a przez wieki były one często dotykane przez wiernych, a zatem zanieczyszczone przez późniejsze czynniki.

 Dlaczego ja wierzę w badanie radiowęglowe, a powyższe wątpliwości uważam za bezwartościowe? 

1.     Wszystkie laboratoria dokładnie opisały metodologię oczyszczenia tkaniny przed analizą.

2.  Daily Telegraph, zamieścił wypowiedzi profesora Ramseya z Radiocarbon Accelerator Unit na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie badano próbkę w roku 1988.  Z jego wnioskami zgadzają się pozostałe dwa instytuty, gdzie badano całun metodą C14. Bardzo proszę, oto co powiedział:  

"Istnieje dziś wiele argumentów o charakterze historycznym / archeologicznych, które stwierdzają, że Całun Turyński jest starszy od średniowiecznej datacji przypisanej mu przez datowanie radiowęglowe w 1988 roku.   Powstało przez to wiele hipotez. Jedna z nich mówi, że próbki zostały zanieczyszczone. Ale to nonsens, ponieważ aby sprawić, by obiekt, który ma 2000 lat stał się takim co ma 800 lat, około połowa materiału musiałaby być zanieczyszczona i to pod warunkiem, że zanieczyszczenia byłyby współczesne. Jeżeli są starsze, musiałoby ich być jeszcze więcej. Różne testy wykonane w czasie oryginalnych pomiarów sugerują również, że materiał był dość czysty. Pojawiła się również hipoteza, że testowaliśmy łatkę z późniejszych renowacji, ale większość z nas zgadza się, że to mało prawdopodobne, bo splot jest bardzo nietypowy i pasuje do reszty całunu idealnie.  cdn

89. dla masiaczek5 cz.2NN#9497 • 2016-04-02

Pojawiły się też bardziej skomplikowane zarzuty, jak zanieczyszczenie tlenkiem węgla (po pożarze w 1532 – mój przypis) , ale testy wykazały, że tlenek węgla nie reaguje z tkaniną, w stopniu, który pozwoliłby na takie wnioski." 

Wróćmy jeszcze do tej rzekomej późniejszej łaty, o której mówi profesor  Ramsey. Jego słowa potwierdzają badania grupy badawczej STURP dr Johna Jacksona. Grupa ta ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że próbka, która była poddawana badaniom w trzech laboratoriach posiada włókna, które łączą się w sposób jednorodny z resztą całunu i nie może pochodzić z doszytej później łaty.

Wnioski:

Badania C14 wykluczyły antyczne pochodzenie tej tkaniny, a późniejsze, jeszcze bardziej szczegółowe dopracowania na temat ewentualnych błędów w odczycie, potwierdziły, że całun nie pochodzi z I wieku. Dziwnym trafem datacja pokrywa się z pierwszą wiarygodną wzmianką o całunie z połowy XIV wieku w Szampanii.

Pomijam już fakt, że włoski artysta (nie pamiętam teraz nazwiska) stworzył podobny wizerunek na całunie stosując techniki i materiały średniowieczne. W świetle miażdżących badań naukowych, nie ma to jednak znaczenia. Martwi mnie, że inteligentni ludzie wierzą w takie bzdety, co dowodzi jaka jest siła religijnej mistyfikacji i jak paraliżująco działają na nasz system krytycznego myślenia.

 

 

[foto]
90. Dyskusja zakończonaWojciech Jóźwiak • 2016-04-02

Dyskusja zakończona redakcyjnie.

Pleno titulo Komentatorów zachęcam do publikowania samodzielnych tekstów w Tarace.

Aby komentować Zaloguj się lub Zarejestruj w Tarace.

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author or Owner, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora/właściciela, którym jest Wojciech Jóźwiak.
X Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)